สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านปอ
0
2 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
0
3 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
0
4 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
0
5 บ้านดอนแก้ว
0
6 บ้านเชียงแหว
0
7 บ้านเซียบ
0
8 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
0
9 บ้านสวนหม่อน
0
10 บ้านเดียม
0
11 บ้านนกขะบา
0
12 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
0
13 บ้านเมืองพรึก
0
14 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
0
15 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
0
16 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
0
17 บ้านดอนเงิน
0
18 บ้านห้วยกองสี
0
19 บ้านโนนสิมมา
0
20 บ้านโนนจำปา
0
21 บ้านตูม
0
22 บ้านดอนสวรรค์
0
23 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
0
24 บ้านท่าแร่
0
25 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
0
26 บ้านนาเพ็ญ
0
27 บ้านกุดยาง
0
28 บ้านสวรรค์ราษฎร์
0
29 บ้านปะโค
0
30 บ้านบุ่งหมากลาน
0
31 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
0
32 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
0
33 บ้านดงน้อย
0
34 บ้านเกิ้งน้อย
0
35 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
0
36 บ้านนาดีสร้างบง
0
37 บ้านสี่แจ
0
38 บ้านดงเรือง
0
39 อนุบาลกุมภวาปี
0
40 บ้านกงพาน
0
41 บ้านพันดอน
0
42 บ้านคำเจริญ
0
43 บ้านดงแคน
0
44 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
8
45 บ้านวาปี
0
46 บ้านผือ
0
47 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
0
48 บ้านสวนมอนคำ
0
49 บ้านโนนเห็นวังชัย
0
50 บ้านคำไผ่
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 195 แห่ง
 
1 2 3 4 Next