สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านนาซำแซง
0
2 บ้านห้วยผุก
0
3 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว
0
4 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
0
5 บ้านน้ำทบ
0
6 บ้านแก่งหินกกสะทอน
0
7 บ้านขอนยาง
0
8 บ้านป่าบง
0
9 บ้านโคกขมิ้น
0
10 บ้านหินเกิ้ง
0
11 บ้านลาด
0
12 บ้านกุดลันน้อยคีรี
0
13 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม
0
14 บ้านซำนกจิบ
0
15 ชุมชนบ้านทรายขาว
0
16 บ้านนาวัวโพนงาม
0
17 บ้านบุ่งค้อ
0
18 บ้านกกซ้อ
8
19 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ
0
20 บ้านโพนทอง
8
21 บ้านน้ำค้อ
0
22 บ้านบุ่งตาข่าย
0
23 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ
0
24 บ้านปากปวน
0
25 บ้านวังแท่น
0
26 บ้านผาน้อย
0
27 บ้านหนองขาม
0
28 บ้านโคกแฝก
0
29 บ้านกุดแก
0
30 บ้านโนน
1
31 บ้านโนนกกจาน
0
32 บ้านโคกมน
0
33 บ้านนาแก
0
34 บ้านกกเกลี้ยง
0
35 บ้านนาอีเลิศ
0
36 ชุมชนวังสะพุง
0
37 บ้านวังสะพุง
0
38 บ้านน้ำอ้อมเล้า
0
39 บ้านห้วยทรายคำ
0
40 บ้านโนนสว่าง
0
41 บ้านดงน้อยโคกหนองแก
0
42 บ้านเล้า
0
43 บ้านกกบก
0
44 บ้านน้ำจันทร์
0
45 เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง)
0
46 บ้านหมากแข้งกกกอก
0
47 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน
0
48 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์
0
49 บ้านหนองนอ
0
50 บ้านหนองปาดฟาน
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 157 แห่ง
 
1 2 3 4 Next