สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านแก้งขิงแคง
0
2 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
0
3 บ้านหัวขัว
8
4 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
8
5 บ้านโนนราษีโคกล่าม
0
6 บ้านวังโพน
0
7 บ้านเหล่าพ่อหา
8
8 บ้านโคกกลาง
8
9 บ้านหนองเขื่อน
8
10 บ้านวังกุง
1
11 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
8
12 บ้านโนนเนาว์
8
13 บ้านวังจาน
8
14 ดอนกลางนุกูลวิทย์
8
15 บ้านทิพโสต
8
16 บ้านแพงหนองเหนือ
0
17 บ้านม่วงน้อย
8
18 หนองโกวิทยกิจ
8
19 บ้านโนนเมืองสองคอน
8
20 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์
0
21 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
0
22 ชุมชนโพนงามโพนสวาง
8
23 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์
8
24 บ้านหนองบัวเรียน
0
25 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง
0
26 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง
8
27 บ้านผักหนอก
8
28 บ้านโนนนกหอ
8
29 บ้านยางน้อย
8
30 บ้านป่าเป้า
8
31 บ้านยางใหญ่
8
32 บ้านเลิงบัว
0
33 บ้านเลิงใต้
8
34 หนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
8
35 บ้านบะหลวงหนองแวง
0
36 บ้านวังยาววิทยายน
1
37 หินแห่เสริมศิลป์
0
38 บ้านหญ้าขาว
0
39 บ้านเหล่าโพธิ์
8
40 หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
8
41 บ้านแห่เหนือ
8
42 บ้านท่าเดื่อ
8
43 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
8
44 บ้านโนนสัง
8
45 บ้านหนองปลาเข็ง
0
46 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
8
47 บ้านคุยแพง
8
48 บ้านคุยเชือก
0
49 บ้านกอกหนองผือ
1
50 บ้านโนนสูงวังขอนจิก
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 145 แห่ง
 
1 2 3 Next