สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหนองอ่างดอกรัก
8
2 บ้านฮ่องทราย
0
3 บ้านไทรทอง
0
4 หนองพระบางตลาดม่วง
0
5 บ้านหนองสระหงส์
0
6 บ้านกู่กาสิงห์
0
7 จตุรคามพัฒนา
0
8 บ้านสะแบง
0
9 บ้านหนองส้าวโพนงอย
0
10 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
0
11 เมืองเกษตรวิสัย
0
12 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
0
13 บ้านป่ายาง
0
14 บ้านหนองแวง
0
15 บ้านดงครั่งน้อย
0
16 ทุ่งกุลาประชารัฐ
0
17 บ้านโพนแท่น
0
18 บ้านแสนสี
0
19 วัดแจ่มอารมณ์
0
20 บ้านโพนเงินโพนทอง
0
21 บ้านดงครั่งใหญ่
0
22 บ้านนกเหาะ
0
23 บ้านโพนทัน
0
24 บ้านโพนหิน
0
25 บ้านหนองไผ่ลุ่ม
0
26 บ้านเขวาหรดี
0
27 บ้านเขวาตะคลอง
0
28 ชีโนวาทธำรง
0
29 บ้านโนนจาน
0
30 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
0
31 บ้านน้ำอ้อม
0
32 ไตรคามสามัคคี
0
33 บ้านผำโนนสว่าง
0
34 คุรุราษฎร์สามัคคี
0
35 บ้านเขวาใหญ่
0
36 บ้านหนองกุง
0
37 บ้านหนองเปลือยตาแสง
0
38 บ้านหัวดอนชาด
0
39 บ้านตลาดไชย
0
40 บ้านฝาง
0
41 เมืองบัววิทยาคาร
0
42 บ้านหัวดงกำแพง
0
43 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
0
44 วัดบ้านโพนเงิน
8
45 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
0
46 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
0
47 บ้านจานทุ่งโนนสังข์
0
48 บ้านหัวหนองตาด
0
49 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
0
50 บ้านหนองช้าง
0

1 2 3 4 5 6 7 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 337 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 7 Next