สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหนองอ่างดอกรัก
8
2 บ้านฮ่องทราย
0
3 บ้านไทรทอง
0
4 หนองพระบางตลาดม่วง
0
5 บ้านหนองสระหงส์
0
6 บ้านกู่กาสิงห์
0
7 จตุรคามพัฒนา
0
8 บ้านหนองส้าวโพนงอยประชาชื่น
0
9 บ้านโพนโพธิ์หว้างาม
8
10 เมืองเกษตรวิสัย
0
11 วัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์)
8
12 บ้านป่ายาง
0
13 บ้านหนองแวง
8
14 บ้านดงครั่งน้อย
0
15 ทุ่งกุลาประชารัฐ
0
16 บ้านโพนแท่น
0
17 บ้านแสนสี
0
18 วัดแจ่มอารมณ์
0
19 บ้านโพนเงินโพนทอง
0
20 บ้านดงครั่งใหญ่
0
21 บ้านนกเหาะ
0
22 บ้านโพนทัน
0
23 บ้านโพนหิน
0
24 บ้านหนองไผ่ลุ่ม
0
25 บ้านเขวาหรดี
0
26 บ้านเขวาตะคลอง
0
27 ชีโนวาทธำรง
0
28 บ้านโนนจาน
0
29 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย
0
30 บ้านน้ำอ้อม
8
31 ไตรคามสามัคคี
0
32 บ้านผำโนนสว่าง
0
33 คุรุราษฎร์สามัคคี
0
34 บ้านเขวาใหญ่
0
35 บ้านหนองกุง
0
36 บ้านหนองเปลือยตาแสง
0
37 บ้านหัวดอนชาด
0
38 บ้านตลาดไชย
0
39 บ้านฝาง
0
40 เมืองบัววิทยาคาร
9
41 บ้านหัวดงกำแพง
0
42 บ้านสำราญนิวาสสามัคคี
0
43 วัดบ้านโพนเงิน
8
44 บ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง
0
45 สิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม
0
46 บ้านจานทุ่งโนนสังข์
0
47 บ้านหัวหนองตาด
0
48 บ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
0
49 บ้านหนองช้าง
0
50 บ้านเหนือ
0

1 2 3 4 5 6 7 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 334 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 7 Next