สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 นามนราษฎร์สงเคราะห์
0
2 บ้านโนนเที่ยง
0
3 คำยิ่งหมีมณีเวทย์
0
4 สามัคคีวิทยาคม
0
5 เย็นสยามวิทยา
0
6 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
0
7 หนองหญ้าปล้อง
0
8 บ้านแห่เจริญวิทย์
0
9 หนองโพนสูง
0
10 สงเปลือยวิทยายน
0
11 หัวงัววิทยาคม
0
12 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร
0
13 ดงสวางวรวิทย์
0
14 หนองบัวใน
0
15 ยิ่งสันต์วิทยา
0
16 หนองบัวนอก
0
17 หนองบัวกลาง
0
18 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง
0
19 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
0
20 สังคมพัฒนา
0
21 กุดค้าวเทพพิทยา
0
22 บ้านหนองโง้ง
0
23 ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์
0
24 บ้านวังมน
0
25 บ้านขุมขี้ยาง
0
26 บ้านห้วยแดง
1
27 บ้านโคกโก่ง
0
28 นาไคร้ประชาสรรค์
0
29 กุดหว้าวิทยา
0
30 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์
0
31 บ้านนาเหนือ
0
32 จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
0
33 หนองจระเข้เรืองศิลป์
0
34 หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
0
35 ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
0
36 แจนแลนวิทยา
0
37 นาโกวิทยาสูง
0
38 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์
0
39 โคกหวายราษฎร์สามัคคี
0
40 บ้านคำอีหงษ์
0
41 บ้านคำป่าหว้าน
0
42 นาขามวิทยา
0
43 บ้านสุขเจริญ
0
44 บอนเขียวราษฎร์บำรุง
0
45 บ้านโนนสวรรค์
0
46 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
0
47 บ้านกกตาล
0
48 สามัคคีบัวขาว
0
49 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
0
50 บ้านดอนอุมรัว
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 199 แห่ง
 
1 2 3 4 Next