สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
0
2 บ้านประชาสุขสันติ์
0
3 โคกเลาะวิทยาคาร
0
4 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
0
5 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
0
6 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
0
7 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
0
8 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
0
9 นายอวัฒนา
0
10 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
0
11 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
0
12 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
0
13 ทุ่งมนพิทยาคาร
0
14 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
0
15 บ้านป่าหว้าน
0
16 บ้านหนองหอย
0
17 ศิริราษฎร์วิทยาคาร
0
18 บ้านดอนเชียงคูณ
0
19 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
0
20 บ้านหนองมะเกลือ
0
21 บ้านกุดแข้
0
22 บ้านนาแก
0
23 บ้านดงขวาง
0
24 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
0
25 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
0
26 บ้านนากับแก้
0
27 บ้านหนองไผ่
0
28 บ้านพะโค
0
29 ท่าแร่วิทยา
0
30 อนุบาลสกลนคร
0
31 เชิงชุมราษฎร์นุกูล
1
32 สกลนคร(วันครู2501)
0
33 นาอ้อยคำสะอาด
0
34 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
0
35 บ้านกกส้มโฮง
0
36 ธาตุนาเวงวิทยา
0
37 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
0
38 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
5
39 ผักแพวบำรุงวิทยา
0
40 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
0
41 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
0
42 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
0
43 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
0
44 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
0
45 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2)
0
46 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
0
47 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
0
48 ห้วยทรายวิทยา
0
49 บ้านหนองนาเลิศ
0
50 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 175 แห่ง
 
1 2 3 4 Next