สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกุดเรือคำ
0
2 บ้านจำปาดง
0
3 บ้านห้วยน้ำเที่ยง
0
4 บ้านขัวก่าย
8
5 บ้านขาม
0
6 บ้านวังเวิน
0
7 บ้านส้งเปือย
0
8 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
0
9 บ้านโคกถาวร
8
10 บ้านคอนศรีบะสะแบง
0
11 บ้านนาโพธิ์
0
12 บ้านคำเจริญ
8
13 บ้านคูสะคาม
0
14 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
0
15 บ้านโคกแสง
7
16 บ้านเดื่อศรีคันไชย
0
17 บ้านขุนภูมิ
0
18 บ้านยางคำ
0
19 บ้านโนนแพง
0
20 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
0
21 บ้านวังหว้า
0
22 บ้านนาอวนน้อย
0
23 บ้านโคกกลาง
0
24 บ้านโคกสว่าง
0
25 ท่าศรีไคลวิทยาคม
0
26 บ้านธาตุตาลเดี่ยว
0
27 บ้านหนองตากวย
0
28 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
0
29 บ้านหนองฮาง
0
30 บ้านโนนแต้
1
31 บ้านกุดจิก
0
32 บ้านหนองขุ่นนาคำ
0
33 บ้านหนองม่วง
0
34 บ้านดอนมุยหนองแฝก
0
35 บ้านกุดเรือ
0
36 บ้านหนองแสงคำ
0
37 บ้านนาซอ
0
38 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
0
39 บ้านดอนยานาง
0
40 บ้านหินเหิบ
0
41 บ้านสุวรรณคีรี
0
42 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
0
43 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
0
44 บ้านปลาหลาย
0
45 บ้านนาง่ามเล้า
0
46 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
0
47 บ้านวังบง
0
48 ชุมชนขัวสูงสวรรค์
0
49 บ้านโนนอุดม
1
50 บ้านดอนแดง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 182 แห่ง
 
1 2 3 4 Next