สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนบ้านไชยบุรี
8
2 บ้านตาลปากน้ำ
0
3 บ้านนาเพียง
0
4 บ้านนาหนองบก
0
5 บ้านวังโพธิ์
0
6 บ้านหาดกวน
0
7 บ้านแก้วปัดโป่ง
0
8 บ้านดอนดู่
0
9 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
0
10 บ้านท่าจำปา
0
11 บ้านห้วยพระ
5
12 บ้านดอนแดง
0
13 บ้านคำเตย
5
14 บ้านดอนติ้ว
0
15 บ้านนาดอกไม้
8
16 บ้านท่าแต้ปุ่งแก
0
17 บ้านท่าอุเทน
15
18 บ้านน้อยนาเหนือ
8
19 อุเทนวิทยาคาร
0
20 บ้านนาผักปอด
7
21 บ้านโพน
11
22 บ้านธาตุ
1
23 บ้านน้อยทวย
0
24 บ้านตาล
7
25 บ้านพนอม
0
26 บ้านดง
1
27 บ้านหนองสาหร่าย
0
28 บ้านเหล่าหนาด
0
29 บ้านเหล่าศรีโหนโห่
0
30 บ้านพะทาย
8
31 บ้านนาข่าท่า
1
32 บ้านโคกสว่าง
8
33 บ้านบุ่ง
4
34 บ้านโพนแดง
0
35 ไตรราษฎร์วิทยาคาร
1
36 บ้านรามราช
0
37 บ้านแพงสะพัง
0
38 บ้านโพนก่อ
0
39 บ้านม่วงนาสีดา
18
40 บ้านเวินพระบาท
8
41 บ้านเชียงยืน
0
42 บ้านปากทวย
0
43 บ้านหนองเทา
8
44 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
0
45 บ้านนาเข
1
46 บ้านโคกสายทอง
0
47 บ้านนางัว
1
48 บ้านพืชผล
2
49 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
19
50 บ้านแพงโคก
8

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 185 แห่ง
 
1 2 3 4 Next