สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกุดแข้
0
2 บ้านกุดแข้ใต้
0
3 บ้านดงยางนันทวัน
0
4 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
0
5 แก้งโนนคำประชาสรรค์
0
6 บ้านคำป่าหลาย
0
7 บ้านนาคำน้อย2
0
8 บ้านนาตะแบง1
0
9 บ้านนาสองห้อง
0
10 บ้านนาเสือหลายหนองยอ
0
11 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
8
12 บ้านคำเขือง
0
13 บ้านคำเม็ก
0
14 บ้านโค้งสำราญ
0
15 บ้านดงมัน
0
16 โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
0
17 บ้านพรานอ้น
0
18 บ้านเหล่าคราม
8
19 บ้านเหมืองบ่า
0
20 บ้านนาดี2
0
21 บ้านสงเปือยเหนือ
8
22 ห้วยยางจอมมณี
0
23 บ้านไร่
8
24 บ้านดงมอน
0
25 บ้านดงเย็น
0
26 บ้านคำบง2
0
27 บ้านโคกขามเลียน
9
28 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
0
29 บ้านป่งโพน
0
30 บ้านโพนสวาง
0
31 บ้านสามขัว
0
32 บ้านหนองแคนนาจาน
0
33 บ้านบุ่งอุทัย
0
34 บ้านส้มป่อย
0
35 บ้านท่าไค้
0
36 บ้านโนนศรี
0
37 บ้านป่งเปือย
8
38 บ้านนาโด่
8
39 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
0
40 ชุมชนนาโสก
8
41 บ้านหนองน้ำเต้า
8
42 บ้านนาหัวภู
8
43 บ้านเหล่าป่าเป้ด
0
44 บ้านคำผักหนอกสงเปือย
0
45 บ้านดอนม่วย
8
46 บ้านหนองแอก
8
47 ชุมชนบางทรายใหญ่
0
48 บ้านหนองหอยป่าหวาย
0
49 บ้านป่าหวาย
0
50 บ้านพังคอง
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 246 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next