สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
101 บ้านโนนเกษม
0
102 บ้านภูแผงม้า
0
103 ชุมชนบ้านม่วงไข่
8
104 บ้านคำสร้อย
0
105 บ้านด่านมน
0
106 บ้านคำนางโอก
8
107 บ้านหนองนกเขียน
0
108 บ้านนิคมร่มเกล้า
3
109 ป่งแดงวิทยาคม
0
110 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
0
111 บ้านโนนสะอาด2
0
112 หนองข่าประชาอุทิศ
0
113 บ้านหนองแวงใหญ่
0
114 ชุมชนดอนตาล
1
115 บ้านนาม่วง
0
116 บ้านโพนสว่าง
8
117 บ้านห้วยกอก2
8
118 นาสะเม็งวิทยา
0
119 บ้านโคกพัฒนา
0
120 บ้านนาสะโน
0
121 นาหว้าประชาสรรค์
0
122 บ้านหนองกระยัง
0
123 บ้านภูผาหอมพัฒนา
0
124 บ้านแก้ง2
1
125 บ้านคำดู่
8
126 บ้านดง
10
127 บ้านนาคำน้อย1
1
128 บ้านภูวง
1
129 บ้านภูล้อม
0
130 บ้านหนองบอน
0
131 บ้านบาก2
0
132 บ้านนายาง
0
133 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
0
134 บ้านห้วยทราย2
0
135 บ้านหนองเม็ก
0
136 บ้านนาทาม
0
137 บ้านนาป่ง
0
138 บ้านนามน
0
139 บ้านโนนสวาท
0
140 ชุมชนโพธิ์ไทร
8
141 บ้านนาโพธิ์
8
142 บ้านโคกหนองหล่ม
37
143 บ้านเหล่าหมี
0
144 บ้านโคกสว่าง1
0
145 บ้านเหล่าแขมทอง
0
146 บ้านท่าห้วยคำ
0
147 บ้านนายอ
0
148 บ้านป่าพยอม
0
149 สยามกลการ4
0
150 บ้านกกตูม
0

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 246 แห่ง