สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
151 บ้านแก้งนาง
0
152 บ้านขัวสูง
0
153 บ้านนาหินกอง
2
154 บ้านปากช่อง
1
155 สยามกลการ 5
0
156 บ้านสานแว้
17
157 หมู่บ้านป่าไม้
0
158 บ้านชะโนด 2
0
159 บ้านหนองยาง
0
160 บ้านย้อมพัฒนา
0
161 บ้านโสก
0
162 บ้านเปียด
0
163 บ้านโพนแดง
0
164 บ้านดงหลวง
0
165 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
8
166 บ้านนาหลัก
0
167 บ้านฝั่งแดง
8
168 บ้านมะนาว
0
169 บ้านหนองคอง
0
170 พระราชทานบ้านหนองหมู
8
171 บ้านโพนไฮ
0
172 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
0
173 บ้านก้านเหลืองดง
8
174 ร่มเกล้า
0
175 ชุมชนบ้านหนองบัว
1
176 บ้านน้ำบ่อดง
8
177 บ้านเหล่าดง
8
178 บ้านหนองหนาว
8
179 ชุมชนบ้านคำชะอี
8
180 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
8
181 บ้านแก้งช้างเนียม
8
182 บ้านนาปุ่ง
0
183 บ้านโนนสว่าง1
0
184 บ้านหนองกะปาด
0
185 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
0
186 บ้านกลาง
0
187 คำบกราษฎร์นุกูล
1
188 บ้านบาก ๑
8
189 บ้านห้วยลำโมง
1
190 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
0
191 บ้านหนองเอี่ยนดง
0
192 ห้วยตาเปอะ
0
193 บ้านค้อ
0
194 บ้านโคก2
0
195 บ้านดงยาง1
0
196 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
0
197 บ้านโนนสังข์ศรี
0
198 บ้านซ่ง
0
199 บ้านม่วง
0
200 บ้านแมด
0

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 246 แห่ง