สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านแม่ตะละ
0
2 บ้านแปะ
0
3 บ้านห้วยทราย
0
4 บ้านข่วงเปาใต้
0
5 บ้านท่าข้าม
0
6 บ้านบนนา
0
7 บ้านขุนแปะ
0
8 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
0
9 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
0
10 บ้านสบแปะ
0
11 บ้านปากทางท่าลี่
0
12 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
0
13 บ้านเมืองอาง
0
14 บ้านน้ำตกแม่กลาง
0
15 บ้านเมืองกลาง
0
16 วัดพระบาท
0
17 บ้านแม่ปอน
0
18 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
0
19 ศรีจอมทอง
0
20 บ้านห้วยส้มป่อย
0
21 บ้านห้วยน้ำดิบ
0
22 บ้านขุนแตะ
0
23 บ้านขุนยะ
2
24 บ้านขุนกลาง
0
25 บ้านวังน้ำหยาด
0
26 บ้านแม่สอย
0
27 บ้านโรงวัว
0
28 บ้านหนองคัน
0
29 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
0
30 บ้านใหม่สารภี
0
31 ป่ากล้วยพัฒนา
0
32 บ้านห้วยสะแพด
0
33 วัดพุทธนิมิตร
0
34 บ้านหาดนาค
0
35 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
0
36 บ้านห้วยม่วง
0
37 บ้านท่าหลุก
0
38 บ้านสบเตี๊ยะ
0
39 บ้านกองแขก
0
40 บ้านอมเม็ง
0
41 ออป.13
0
42 บ้านโม่งหลวง
0
43 บ้านอมขูด
0
44 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ
0
45 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
0
46 บ้านแจ่มหลวง
0
47 บ้านห้วยยา
1
48 บ้านขุนแม่รวม
0
49 บ้านทุ่งยาว
0
50 บ้านต่อเรือ
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 100 แห่ง
 
1 2 Next