สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านแปะ
0
2 บ้านห้วยทราย
0
3 บ้านข่วงเปาใต้
0
4 บ้านท่าข้าม
0
5 บ้านบนนา
0
6 บ้านขุนแปะ
0
7 บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย
0
8 บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร
0
9 บ้านสบแปะ
0
10 บ้านปากทางท่าลี่
0
11 นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์
0
12 บ้านเมืองอาง
0
13 บ้านน้ำตกแม่กลาง
0
14 บ้านเมืองกลาง
0
15 วัดพระบาท
0
16 บ้านแม่ปอน
0
17 บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย
0
18 ศรีจอมทอง
0
19 บ้านห้วยส้มป่อย
0
20 บ้านห้วยน้ำดิบ
0
21 บ้านขุนแตะ
0
22 บ้านขุนยะ
2
23 บ้านขุนกลาง
0
24 บ้านวังน้ำหยาด
0
25 บ้านแม่สอย
0
26 บ้านโรงวัว
0
27 บ้านหนองคัน
0
28 บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย
0
29 บ้านใหม่สารภี
0
30 ป่ากล้วยพัฒนา
0
31 บ้านห้วยสะแพด
0
32 วัดพุทธนิมิตร
0
33 บ้านหาดนาค
0
34 ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)
0
35 บ้านห้วยม่วง
0
36 บ้านท่าหลุก
0
37 บ้านสบเตี๊ยะ
0
38 บ้านกองแขก
0
39 บ้านอมเม็ง
0
40 ออป.13
0
41 บ้านโม่งหลวง
0
42 บ้านอมขูด
0
43 บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ
0
44 บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน
0
45 บ้านแจ่มหลวง
0
46 บ้านห้วยยา
1
47 บ้านขุนแม่รวม
0
48 บ้านทุ่งยาว
0
49 บ้านต่อเรือ
0
50 ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 99 แห่ง
 
1 2 Next