สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์
8
2 บ้านห้วยกาน
8
3 บ้านห้วยห้า
8
4 บ้านห้วยน้ำดิบ
8
5 บ้านห้วยแพ่ง
8
6 บ้านห้วยแทง
8
7 บ้านป่าพลู
8
8 วัดวังหลวง
8
9 บ้านห้วยหละ
8
10 บ้านศรีเตี้ย
8
11 บ้านสันปูเลย
8
12 บ้านหนองปลาสะวาย
8
13 บ้านหนองสูน
8
14 บ้านเหล่ายาว
8
15 บ้านม่วงโตน
8
16 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)
8
17 บ้านดอยแดน
8
18 บ้านก้อจัดสรร
9
19 บ้านห้วยหญ้าไซ
8
20 บ้านป่าคา
8
21 บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต)
8
22 บ้านปางส้าน
7
23 บ้านนาทราย
8
24 บ้านฮั่ว
8
25 บ้านผาลาด
8
26 บ้านนาเลี่ยง
8
27 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
8
28 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)
8
29 ชุมชนบ้านป่าไผ่
8
30 บ้านห้วยแหน
8
31 บ้านหล่ายท่า
8
32 บ้านดงสักงาม
8
33 บ้านป่าจี้
8
34 บ้านวังมน
8
35 บ้านสันป่าสัก
8
36 บ้านแม่เทย
8
37 บ้านวงศ์ษาพัฒนา
8
38 บ้านแม่แนต
8
39 บ้านสันวิไล
8
40 ชุมชนบ้านแม่ตืน
8
41 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว
8
42 บ้านผาต้าย
8
43 บ้านแม่ลาน
8
44 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
8
45 บ้านโฮ่ง
8
46 บ้านม่วงสามปี
8
47 บ้านนากลาง
9
48 อนุบาลวังดิน
8
49 บ้านฮ่อมต้อ
8
50 บ้านห้วยบง
8

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 82 แห่ง
 
1 2 Next