สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ท่าปลาอนุสรณ์ 2
0
2 บ้านสีเสียดบํารุง
0
3 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5
0
4 คุรุประชาสรรค์ศึกษา
0
5 จริมอนุสรณ์ 2
0
6 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4
0
7 บ้านกิ่วเคียน
0
8 ท่าปลาอนุสรณ์ 1
0
9 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4
0
10 น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78)
0
11 สิงห์คอมพิทยา
0
12 ป่ากั้งวิทยา
0
13 บ้านห้วยผึ้ง
0
14 ไผ่งามวิทยา
0
15 บ้านงอมมด
0
16 ราชประชานุเคราะห์ ๑๓
0
17 น้ำพร้าสามัคคี
0
18 บ้านห้วยต้าวิทยา
0
19 บ้านน้ำหมัน
0
20 บ้านวังหัวดอย
0
21 บ้านนาต้นโพธิ์
0
22 บ้านน้ำลี
0
23 บ้านน้ำต๊ะ
8
24 จริมอนุสรณ์1
0
25 บ้านย่านดู่
0
26 บ้านซําบ้อ
0
27 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
0
28 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
0
29 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3
0
30 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1
0
31 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2
0
32 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
0
33 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2
0
34 บ้านเด่นเหล็ก
1
35 บ้านปางเกลือ
0
36 ชุมชนบ้านนากล่ำ
0
37 บ้านห้วยแมง
0
38 บ้านน้ำไคร้
0
39 บ้านนาผักฮาด
0
40 บ้านห้วยคอม
0
41 บ้านห้วยเดื่อ
0
42 บ้านม่วง
0
43 บ้านทรายขาว
0
44 บ้านหนองแห้ว
0
45 บ้านปากปาด
0
46 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม
0
47 บ้านห้วยไคร้
0
48 บ้านห้วยมุ่น
0
49 บ้านห้วยโป่ง
0
50 บ้านโป่งพาน
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 77 แห่ง
 
1 2 Next