สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
0
2 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
0
3 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
0
4 อิมอรัญ
0
5 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
0
6 ปากจอกวิทยา
0
7 บ้านวังเลียง
0
8 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
0
9 ประชารัฐวิทยาคาร
0
10 บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
0
11 บ้านค้างตะนะวิทยา
0
12 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
0
13 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
0
14 บ้านบ่อ
0
15 อนุสรณ์รัฐประชา
0
16 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
0
17 บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
0
18 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
0
19 บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
0
20 บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
0
21 บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
0
22 บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
0
23 บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
0
24 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
0
25 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
0
26 รักเมืองไทย 2
0
27 บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
0
28 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
0
29 บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
0
30 บ้านนาแก
0
31 อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
0
32 บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
0
33 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
0
34 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
0
35 บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
0
36 ดอนมูลวิทยาคาร
0
37 บ้านหัวดง
0
38 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
0
39 บ้านร่องแค (ป่าผึ้งสามัคคี)
0
40 บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
0
41 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
0
42 ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
0
43 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
0
44 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
0
45 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
0
46 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)
0
47 บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
0
48 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
0
49 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
0
50 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 127 แห่ง
 
1 2 3 Next