สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
8
2 บ้านพาน
8
3 บ้านดอนมูล (แงง)
8
4 บ้านนาก้อ
8
5 บ้านปงสนุก
8
6 บ้านนาวงศ์
8
7 บ้านเสี้ยว
8
8 บ้านแดนพนา
8
9 บ้านหนาด
8
10 ศรีสระวงศ์
8
11 บ้านห้วยท่าง
8
12 บ้านป่าลาน
6
13 บ้านปรางค์
8
14 บ้านร้อง
8
15 บ้านขอน
7
16 บ้านป่าหัด
8
17 ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)
8
18 สหราษฎร์บำรุง
8
19 บ้านปางยาง
8
20 บ้านผาเวียง
8
21 พนาสวรรค์
8
22 ภูคาวิทยาคม
8
23 วรนคร
8
24 จอมแจ้งวิทยาคาร
8
25 ชุมชนศิลาเพชร
8
26 บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)
8
27 ชุมชนศิลาแลง
8
28 ไตรประชาวิทยา
8
29 บ้านสกาดใต้
8
30 สกาดพัฒนา
8
31 บ้านนาฝาง
8
32 บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
8
33 จตุราษฎร์ศึกษา
8
34 บ้านไร่
8
35 บ้านทุ่งเฮ้า
8
36 บ้านน้ำยาว
8
37 บ้านยู้
8
38 บ้านน้ำฮาว
8
39 บ้านนาฝ่า
8
40 บ้านถ่อน
8
41 บ้านสบหนอง
8
42 บ้านสบสาย
8
43 ตาลชุมมิตรภาพที่ 186
8
44 บ้านปง
8
45 บ้านวังว้า
8
46 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
8
47 บ้านท่าวังผา
0
48 ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
8
49 บ้านหนองบัว
8
50 บ้านสบขุ่น
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 147 แห่ง
 
1 2 3 Next