สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านสร้อยศรี
0
2 บ้านดอนมูล
0
3 บ้านจุน
0
4 บ้านห้วยกั้ง
0
5 บ้านร่องแมด
0
6 บ้านสันหลวง
0
7 บ้านห้วยไคร้
9
8 ชุมชนบ้านห้วยงิ้ว
9
9 บ้านแม่ทะลาย
0
10 บ้านธาตุขิงแกง
0
11 บ้านแม่วังช้าง
0
12 บ้านร่องย้าง
0
13 บ้านเวียงลอ
0
14 บ้านศรีเมืองชุม
0
15 บ้านน้ำจุน
0
16 บ้านพวงพยอม
0
17 บ้านสักลอ
0
18 บ้านสักทุ่ง
0
19 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
0
20 ชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์)
0
21 บ้านกิ่วแก้ว
0
22 บ้านปงสนุก
0
23 บ้านยางขาม
0
24 บ้านหัวขัว
0
25 บ้านวังเค็มใหม่
0
26 บ้านดอนลาว
0
27 ปัวพิทยา
0
28 บ้านร่องค้อม
0
29 บ้านปัวศรีพรม
0
30 บ้านฝายกวาง
0
31 บ้านแม่ต๋ำ
0
32 บ้านแวน
0
33 บ้านสันปูเลย
0
34 บ้านปางมดแดง
0
35 ชุมชนบ้านเชียงบาน
8
36 บ้านทุ่งมอก (ราษฎร์อนุกูล)
8
37 บ้านผาฮาว
0
38 บ้านหัวทุ่ง
0
39 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
0
40 บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)
0
41 บ้านโจ้โก้
0
42 บ้านโจ้โก้ สาขาบ้านห้วยสา
0
43 บ้านใหม่ร่มเย็น
0
44 บ้านปางถ้ำ
0
45 บ้านทุ่งเย็น
0
46 บ้านสบทุ (คีรีราษฎร์สงเคราะห์)
0
47 บ้านถ้ำผาลาด
0
48 บ้านต้นผึ้ง
0
49 บ้านคะแนง
0
50 บ้านน้ำมิน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 135 แห่ง
 
1 2 3 Next