สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เจริญเมืองวิทยา
0
2 บ้านเจริญเมือง
0
3 บ้านป่าตึง
0
4 บ้านป่าบง
0
5 บ้านสิบสอง
0
6 บ้านจำคาวตอง
0
7 สันหนองควาย
2
8 ร่องธารวิทยา
0
9 บ้านโป่งแดง
0
10 บ้านร่องคตสันปูเลย
0
11 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
0
12 บ้านดงเวียง
0
13 บ้านสันมะแฟน
0
14 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
0
15 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
0
16 บ้านป่าหัดป่าแขม
0
17 บ้านศาลา
0
18 บ้านปางเกาะทราย
0
19 ริมวัง ๑
0
20 ริมวัง ๒
0
21 บ้านสันผักแค
0
22 บ้านม่วงคำ
0
23 บ้านสันต้นผึ้ง
0
24 บ้านฝั่งตื้น
0
25 บ้านหนองบัว
0
26 บ้านป่าส้าน
0
27 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
0
28 พานพสกสวัสดิ์
8
29 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
0
30 บ้านป่าสัก
0
31 บ้านดง
0
32 บ้านสันต้นแหน
0
33 บ้านจำผักกูดทรายทอง
8
34 โป่งทะลายใหม่เจริญ
0
35 บ้านแม่แก้วเด่นชัย
0
36 บ้านแม่แก้วเหนือ
0
37 แม่อ้อประชารัฐ
0
38 บ้านแม่แก้วใต้
8
39 บ้านปอเรียง
0
40 บ้านแม่อ้อนอก
0
41 บ้านแม่อ้อ
0
42 เวียงห้าววิทยา
8
43 บ้านแม่คาวหลวง
0
44 สันกลางวิทยา
0
45 บ้านถ้ำ
0
46 บ้านป่าต้าก
0
47 บ้านเหมืองง่า
2
48 บ้านสันติวัน
0
49 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
0
50 ชุมชนสันมะเค็ด
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 173 แห่ง
 
1 2 3 4 Next