สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เจริญเมืองวิทยา
0
2 บ้านเจริญเมือง
0
3 บ้านป่าตึง
0
4 บ้านป่าบง
0
5 บ้านสิบสอง
0
6 บ้านจำคาวตอง
0
7 สันหนองควาย
2
8 ร่องธารวิทยา
0
9 บ้านโป่งแดง
0
10 ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)
0
11 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
0
12 ชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด
0
13 บ้านป่าหัดป่าแขม
0
14 บ้านศาลา
0
15 บ้านปางเกาะทราย
0
16 ริมวัง ๑
0
17 ริมวัง ๒
0
18 บ้านม่วงคำ
0
19 บ้านสันต้นผึ้ง
0
20 บ้านฝั่งตื้น
0
21 บ้านหนองบัว
0
22 บ้านป่าส้าน
0
23 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
0
24 พานพสกสวัสดิ์
8
25 ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
0
26 บ้านจำผักกูดทรายทอง
8
27 โป่งทะลายใหม่เจริญ
0
28 บ้านแม่แก้วเด่นชัย
0
29 แม่อ้อประชารัฐ
0
30 บ้านแม่แก้วใต้
8
31 บ้านแม่อ้อนอก
0
32 เวียงห้าววิทยา
8
33 บ้านแม่คาวหลวง
0
34 สันกลางวิทยา
0
35 บ้านถ้ำ
0
36 บ้านป่าต้าก
0
37 บ้านเหมืองง่า
2
38 บ้านสันติวัน
0
39 บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง
0
40 บ้านสันต้นดู่
0
41 บ้านกล้วย
8
42 บ้านป่าแดงงาม
0
43 บ้านหนองฮ่างสันหลวง
8
44 บ้านป่าคา
0
45 ป่าแดงวิทยา
0
46 ป่าแงะวิทยา
0
47 บ้านใหม่พัฒนา
0
48 บ้านใหม่ใต้
0
49 บ้านสักพัฒนา
2
50 บ้านแม่พุง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 160 แห่ง
 
1 2 3 4 Next