สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ดอนชัยวิทยา
0
2 บ้านสบหาร
0
3 บ้านแพะพิทยา
0
4 บ้านแม่หาร
0
5 บ้านแม่ต้อบใต้
0
6 บ้านแม่ต้อบเหนือ
0
7 บ้านป่าหมาก
0
8 บ้านแม่เกาะ
0
9 บ้านขุนแม่ต้อบ
0
10 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)
1
11 อนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง(สาขาบ้านท่าข้าม)
1
12 บ้านพะมอลอ
0
13 รัตนประทีปวิทยา
0
14 บ้านแม่อุมลอง
0
15 บ้านแม่อุมป๊อก
0
16 บ้านแม่อุมลองหลวง
0
17 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10
0
18 บ้านห้วยฮากไม้ใต้
0
19 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ
0
20 บ้านห้วยเดื่อ
0
21 บ้านแม่ปุ๋น
0
22 บ้านแม่ละ
0
23 บ้านอมพาย
0
24 บ้านช่างหม้อ
0
25 บ้านสันติสุข
0
26 บ้านแม่สะลาบ
0
27 บ้านจอซิเดอเหนือ
0
28 บ้านห้วยแห้ง
0
29 บ้านห้วยหมูพิทยา
0
30 บ้านแม่ก๋อน
0
31 บ้านศรีมูลเมือง
0
32 บ้านห้วยห้อม
0
33 บ้านท่าตาฝั่ง
0
34 บ้านห้วยโผ
0
35 บ้านแม่กองคา
0
36 บ้านทุ่งแพม
0
37 บ้านห้วยทราย
0
38 บ้านห้วยสิงห์
0
39 บ้านแม่กองแป
0
40 ชุมชนบ้านน้ำดิบ
0
41 บ้านคะปวง
0
42 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)
0
43 บ้านแม่สะเรียง
0
44 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
0
45 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193
0
46 บ้านไร่วิทยา
0
47 สังวาลย์วิทยา
0
48 บ้านแม่ลิด
0
49 บ้านดอยเลี่ยม
0
50 บ้านแม่สวรรค์น้อย
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 176 แห่ง
 
1 2 3 4 Next