สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดกลางแดด
0
2 บ้านบ่อดินสอพอง
0
3 วัดเกรียงไกรเหนือ
0
4 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์)
0
5 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล)
0
6 วัดวังยาง
0
7 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)
0
8 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์)
0
9 วัดท่าทอง
0
10 อนุบาลนครสวรรค์
0
11 วัดวังไผ่
0
12 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
0
13 วัดหัวถนน
0
14 วัดท่าล้อ
0
15 วัดนิเวศวุฒาราม
0
16 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา)
0
17 บ้านคุ้งวารี
0
18 ชุมชนวัดบ้านแก่ง
0
19 วัดเกาะแก้ว
0
20 วัดบ้านมะเกลือ
0
21 บ้านสระงาม
0
22 วัดบึงน้ำใส
0
23 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล)
0
24 ศิริราษฎร์สามัคคี
0
25 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)
0
26 วัดพระนอน
0
27 วัดบ้านไร่
0
28 วัดรังงาม
8
29 บ้านเขากะลา
8
30 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)
8
31 วัดบางม่วง
0
32 วัดหาดทรายงาม
0
33 วัดวังหิน
0
34 วัดสันติธรรม
0
35 วัดดอนใหญ่
0
36 วัดหนองโรง
0
37 วัดหนองเขนง
0
38 วัดทัพชุมพล
0
39 วัดสวรรค์ประชากร
0
40 บ้านสามัคคีธรรม
0
41 วัดศรีอุทุมพร
0
42 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา
0
43 วัดหนองกระโดน
0
44 วัดศรีอัมพวัลย์
0
45 วัดวังสวัสดี
0
46 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี
0
47 วัดบริรักษ์ประชาสาร
0
48 วัดสมานประชาชน
0
49 วัดเนินมะขามงาม
0
50 วัดเขามโน
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 165 แห่ง
 
1 2 3 4 Next