สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดเจริญผล
0
2 วัดมาบมะขาม
0
3 วัดด่านช้าง
0
4 บ้านทุ่งท่าเสา
0
5 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
0
6 บ้านหนองละมาน
0
7 วัดหนองปลาไหล
0
8 บ้านหนองคล้า
0
9 บ้านงิ้วแบ้
0
10 บ้านดงคู้
0
11 บ้านหนองเจ็ดหาบ
0
12 วัดโพธิ์ขวัญ
0
13 วัดธรรมรักขิตาราม
0
14 ไทยรัฐวิทยา ๕๙ (วัดสังขวิจิตร)
0
15 วัดสังขสุทธาวาส
0
16 วัดบ้านวัง
0
17 วัดบ้านไผ่
0
18 วัดคลองสองหน่อ
0
19 วัดจันทร์ทอง
0
20 วัดตาสังใต้
0
21 วัดท่างิ้ว
0
22 บ้านหนองน้ำเขียว
0
23 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
0
24 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
0
25 วัดประสาทวิถี
0
26 วัดวิวิตตาราม
8
27 วัดมงคลสถิตย์
0
28 บ้านบึงราษฎร์
0
29 วัดเทพสถาพร
0
30 วัดบ้านแดน
0
31 วัดเขาห้วยลุง
0
32 ราษฎร์ร่วมสามัคคี
0
33 วัดหนองมะขาม
0
34 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
0
35 วัดบ้านพลัง
0
36 วัดหนองกรด
0
37 วัดคลองธรรม
0
38 วัดธรรมจริยาวาส
0
39 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
0
40 บ้านหนองเสือ
0
41 วัดหนองตางู
0
42 บ้านโคกกว้าง
0
43 วัดจิกลาด
0
44 วัดคลองจินดา
0
45 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
0
46 หัดไทยวิทยาอุทิศ
0
47 วัดท่าแรต
0
48 วัดวิมลประชาราษฎร์
0
49 วัดบ้านคลอง
0
50 วัดอ่างทอง
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 145 แห่ง
 
1 2 3 Next