สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดเจริญผล
0
2 วัดมาบมะขาม
0
3 วัดศรัทธาราม
0
4 วัดด่านช้าง
0
5 บ้านทุ่งท่าเสา
0
6 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
0
7 บ้านหนองละมาน
0
8 วัดหนองปลาไหล
0
9 บ้านหนองคล้า
0
10 บ้านงิ้วแบ้
0
11 บ้านดงคู้
0
12 บ้านหนองเจ็ดหาบ
0
13 วัดโพธิ์ขวัญ
0
14 วัดธรรมรักขิตาราม
0
15 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
0
16 วัดสังขสุทธาวาส
0
17 วัดบ้านวัง
0
18 วัดบ้านไผ่
0
19 วัดคลองสองหน่อ
0
20 วัดจันทร์ทอง
0
21 วัดตาสังใต้
0
22 วัดท่างิ้ว
0
23 บ้านหนองน้ำเขียว
0
24 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
0
25 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
0
26 วัดประสาทวิถี
0
27 วัดวิวิตตาราม
8
28 วัดมงคลสถิตย์
0
29 บ้านบึงราษฎร์
0
30 วัดเทพสถาพร
0
31 วัดบ้านแดน
0
32 วัดเขาห้วยลุง
0
33 ราษฎร์ร่วมสามัคคี
0
34 วัดหนองมะขาม
0
35 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
0
36 วัดบ้านพลัง
0
37 วัดหนองกรด
0
38 วัดคลองธรรม
0
39 วัดธรรมจริยาวาส
0
40 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)
0
41 บ้านหนองเสือ
0
42 วัดหนองตางู
0
43 บ้านโคกกว้าง
0
44 วัดจิกลาด
0
45 วัดคลองจินดา
0
46 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
0
47 หัดไทยวิทยาอุทิศ
0
48 วัดท่าแรต
0
49 วัดวิมลประชาราษฎร์
0
50 วัดบ้านคลอง
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 147 แห่ง
 
1 2 3 Next