สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านทุ่งทอง
0
2 บ้านไทรงาม
1
3 ประชาอุปถัมภ์
1
4 บ้านหนองกะเปา
1
5 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
9
6 บ้านปากดง
9
7 บ้านหนองดู่
8
8 บ้านรังงาม
3
9 วัดหนองปลาไหล
9
10 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
8
11 น้ำสาดกลาง
0
12 บ้านหนองจิก
9
13 วัดป่าเรไร
0
14 น้ำสาดเหนือ
0
15 ห้วยวารีใต้
9
16 บ้านเขานางต่วม
9
17 อุดมพัฒนา
1
18 บ้านโคกสะอาด
0
19 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
0
20 วัดเวฬุวัน
9
21 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
9
22 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
9
23 วัดห้วยธารทหาร
0
24 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
0
25 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
1
26 วัดเทพสุทธาวาส
0
27 บ้านท่าเรือ
8
28 บ้านหนองโบสถ์
9
29 บ้านวังมะเดื่อ
9
30 วัดวังแรต
8
31 บ้านเขามะเกลือ
7
32 บ้านคลองลาน
0
33 บ้านหนองไผ่
1
34 บ้านคลองกำลัง
9
35 วันครู(2504)
0
36 บ้านห้วยถั่วใต้
1
37 บ้านเทพสถาพร
1
38 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
0
39 ชุมชนวัดห้วยร่วม
0
40 เกาะแก้วสามัคคี
9
41 สระงาม
8
42 บ้านวังโพรง
12
43 วัดจันเสน
1
44 บ้านดงมัน
1
45 วัดหนองตะโก
9
46 บ้านหนองกระทุ่ม
1
47 วัดเขาวง
1
48 วัดเขาฝา
1
49 วัดบ่อนิมิต
1
50 บ้านโคกสว่าง
1

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 199 แห่ง
 
1 2 3 4 Next