สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านทุ่งทอง
0
2 บ้านไทรงาม
0
3 ประชาอุปถัมภ์
0
4 บ้านหนองกะเปา
0
5 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา
0
6 บ้านปากดง
0
7 บ้านหนองดู่
0
8 บ้านรังงาม
0
9 วัดหนองปลาไหล
0
10 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)
0
11 น้ำสาดกลาง
0
12 บ้านหนองจิก
0
13 วัดป่าเรไร
0
14 น้ำสาดเหนือ
0
15 ห้วยวารีใต้
0
16 บ้านเขานางต่วม
0
17 อุดมพัฒนา
0
18 บ้านโคกสะอาด
0
19 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา
0
20 วัดเวฬุวัน
0
21 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ)
0
22 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง)
0
23 วัดห้วยธารทหาร
0
24 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา
0
25 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
0
26 วัดเทพสุทธาวาส
0
27 บ้านท่าเรือ
0
28 บ้านหนองโบสถ์
0
29 บ้านวังมะเดื่อ
0
30 วัดวังแรต
0
31 บ้านเขามะเกลือ
0
32 บ้านคลองลาน
0
33 บ้านหนองไผ่
0
34 บ้านคลองกำลัง
0
35 วันครู(2504)
0
36 บ้านห้วยถั่วใต้
0
37 บ้านเทพสถาพร
0
38 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล
0
39 ชุมชนวัดห้วยร่วม
0
40 เกาะแก้วสามัคคี
0
41 สระงาม
0
42 บ้านวังโพรง
12
43 วัดจันเสน
0
44 บ้านดงมัน
0
45 วัดหนองตะโก
0
46 บ้านหนองกระทุ่ม
0
47 วัดเขาวง
0
48 วัดเขาฝา
0
49 วัดบ่อนิมิต
1
50 บ้านโคกสว่าง
1

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 201 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next