สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านท่าชะอม
0
2 บ้านเขาน้อย
0
3 บ้านหนองกระทุ่ม
0
4 บ้านดงประดาพระ
0
5 บ้านประดาหัก
0
6 บ้านเขากวางทอง
0
7 ชุมชนบ้านทุ่งนา
0
8 บ้านป่าเลา
0
9 บ้านวังผาลาด
0
10 วัดเทพนิมิต
0
11 วัดทุ่งหลวง
0
12 บ้านเนินพยอม
0
13 บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
0
14 ชุมชนบ้านหนองงาแซง
0
15 วัดทุ่งโพ
0
16 วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)
0
17 บ้านเนินสาธารณ์
0
18 วัดห้วยพระจันทร์
0
19 วัดหนองมะกอก
0
20 บ้านห้วยไผ่ขุย
0
21 วัดปทุมทอง
0
22 บ้านงิ้วงาม
0
23 วัดหนองยาง
0
24 วัดหนองบัว
0
25 บ้านล่อมเสือโฮก
0
26 วัดห้วยขานาง
0
27 บ้านทุ่งใหญ่
0
28 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
0
29 บ้านบ่อทับใต้
0
30 วัดหัวเมือง
0
31 บ้านหนองจิกยาว
0
32 วัดหนองเต่า
0
33 บ้านใหม่คลองอังวะ
0
34 บ้านอีมาดอีทราย
0
35 บ้านคลองหวาย
0
36 บ้านดง
0
37 วัดทองหลาง
0
38 บ้านน้ำพุ
0
39 บ้านทุ่งน้อย
0
40 บ้านบุ่ง
0
41 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม
0
42 บ้านใหม่ร่มเย็น
0
43 บ้านเจ้าวัด
0
44 วัดทัพคล้าย
0
45 วัดทัพหมัน
0
46 วัดทัพหลวง
0
47 วัดทัพหลวง สาขาบ้านป่าอูสามัคคี
0
48 บ้านพุต่อ
0
49 บ้านใหม่หนองแก
0
50 บ้านห้วยบง
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 128 แห่ง
 
1 2 3 Next