สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านตลุกกลางทุ่ง
0
2 บ้านเนินมะลื่น
0
3 บ้านลานมะคร้อ
0
4 บ้านคลองสัก
0
5 อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
0
6 ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
0
7 บ้านชะลาด
0
8 บ้านลานห้วยเดื่อ
0
9 บ้านตลุกป่าตาล
0
10 บ้านโป่งแดง
0
11 บ้านหนองนกปีกกา
0
12 บ้านหนองกระทุ่ม
0
13 บ้านโพรงตะเข้
0
14 บ้านชะลาดระฆัง
0
15 บ้านมูเซอ
0
16 บ้านลานสาง
0
17 บ้านห้วยเหลือง
0
18 บ้านหนองแขม
0
19 บ้านห้วยนึ่ง
0
20 บ้านวังม่วง
0
21 บ้านหนองกระโห้
0
22 ชุมชนบ้านไม้งาม
0
23 ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
0
24 บ้านลานเต็ง
0
25 บ้านหนองร่ม
0
26 บ้านวังประจบ
0
27 น้ำดิบพิทยาคม
0
28 หนองเสือพิทยาคม
0
29 บ้านสะแกเครือ
0
30 บ้านเกาะอ้ายด้วน
0
31 บ้านน้ำด้วน
0
32 ชุมชนบ้านวังหิน
0
33 บ้านท่าไม้แดง
0
34 บ้านหนองบัวใต้
0
35 บ้านคลองห้วยทราย
0
36 บ้านท่าเล่
0
37 เด่นวิทยา
8
38 วัดปากห้วยไม้งาม
8
39 บ้านหนองบัวเหนือ
0
40 ตากสินราชานุสรณ์
0
41 อนุบาลตาก
0
42 ศรีวิทยา
0
43 ชูวิชาราษฎร์
0
44 ชุมชนบ้านแม่ยะ
0
45 บ้านแม่พะยวบ
0
46 สว่างวิทยา
0
47 บ้านตากประถมวิทยา
0
48 บ้านหนองชะลาบ
0
49 วัดพระธาตุน้อย
0
50 ชุมชนวัดสันป่าลาน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 110 แห่ง
 
1 2 3 Next