สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านดงคู่
0
2 บ้านห้วยไคร้
0
3 บ้านห้วยติ่ง
0
4 บ้านหนองบัว
0
5 บ้านศาลาไก่ฟุบ
0
6 บ้านลำโชค
0
7 บ้านป่าคา
0
8 บ้านแม่ท่าแพ
0
9 บ้านห้วยหยวก
0
10 บ้านแก่ง
0
11 บ้านศรีสวรรค์
0
12 บ้านปากคะยาง
0
13 บ้านตึก
0
14 วัดภูนก
0
15 บ้านนาต้นจั่น
0
16 บ้านหมอนสูง
0
17 บ้านดงย่าปา
8
18 บ้านแม่คุ
8
19 บ้านห้วยตม
8
20 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง)
0
21 บ้านแม่ราก
0
22 บ้านทุ่งพล้อ
0
23 บ้านดอยไก่เขี่ย
0
24 วัดวังค่า
0
25 บ้านแม่สำ
0
26 บ้านท่าโพธิ์
0
27 บ้านดอนระเบียง
0
28 แม่สานสามัคคี
0
29 บ้านปากสาน
0
30 บ้านสันหีบ
0
31 บ้านแม่สาน
0
32 บ้านแม่ฮู้
0
33 บ้านปางสา
0
34 บ้านโป่งตีนตั่ง
0
35 บ้านสุเม่น
1
36 บ้านปากสิน(ต้นประชานุเคราะห์)
0
37 บ้านแม่เทิน
0
38 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์)
0
39 บ้านห้วยโป้
0
40 บ้านสะท้อ
0
41 บ้านผาเวียง
0
42 ไชยะวิทยา
0
43 บ้านป่ากล้วย
0
44 หมอนสูงประชาสรรค์
0
45 บ้านวังยายมาก
0
46 บ้านท่าชัย
0
47 วัดตลิ่งชัน
0
48 บ้านพระปรางค์
0
49 วัดโบราณหลวง
0
50 วัดแสนตอ
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 162 แห่ง
 
1 2 3 4 Next