สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านนาเมือง
1
2 บ้านนาฟองแดง
9
3 บ้านนาขุมคัน
8
4 บ้านนาทุ่งใหญ่
2
5 นครไทยวิทยาคม
0
6 บ้านหนองน้ำสร้าง
8
7 บ้านหนองลาน
8
8 ประชาสงเคราะห์พิทยา
0
9 ภูขัดรวมไทยพัฒนา
9
10 กัลยาณิวัฒนา 1
10
11 บ้านนาไก่เขี่ย
0
12 บ้านน้ำลอม
0
13 บ้านนาคล้าย
8
14 บ้านบุ่งผลำ
9
15 บ้านน้ำกุ่ม
8
16 บ้านนาแฝก
8
17 บ้านท่าหินลาด
1
18 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
0
19 บ้านหนองแห้ว
0
20 บ้านโป่งกะเฌอ
8
21 บ้านห้วยตีนตั่ง
9
22 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
0
23 บ้านห้วยน้ำไซ
8
24 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
1
25 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
0
26 บ้านป่ารวก
0
27 บ้านน้ำเลา
0
28 บ้านบ่อโพธิ์
10
29 บ้านน้ำคลาด
1
30 บ้านหนองกระดาษ
8
31 บ้านป่าซ่าน
0
32 บ้านพร้าว
1
33 บ้านห้วยทรายทอง
8
34 บ้านแยง
1
35 บ้านเข็กใหญ่
9
36 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
8
37 บ้านถ้ำพริก
0
38 บ้านหนองหิน
0
39 บ้านแก่งทุ่ง
0
40 บ้านยางโกลน
0
41 บ้านบุ่งตารอด
8
42 บ้านบุ่งปลาฝา
1
43 บ้านกกม่วง
0
44 บ้านน้ำพริก
1
45 บางยางพัฒนา
1
46 บ้านน้ำตาก
8
47 บ้านหลังเขา
0
48 บ้านหนองกะท้าว
8
49 บ้านนาโพธิ์นาจาน
1
50 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
1

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 164 แห่ง
 
1 2 3 4 Next