สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านนาเมือง
0
2 บ้านนาฟองแดง
0
3 บ้านนาขุมคัน
0
4 บ้านนาทุ่งใหญ่
0
5 นครไทยวิทยาคม
0
6 บ้านหนองน้ำสร้าง
0
7 บ้านหนองลาน
0
8 ประชาสงเคราะห์พิทยา
0
9 ภูขัดรวมไทยพัฒนา
0
10 กัลยาณิวัฒนา 1
0
11 บ้านนาไก่เขี่ย
0
12 บ้านน้ำลอม
0
13 บ้านนาคล้าย
0
14 บ้านบุ่งผลำ
0
15 บ้านน้ำกุ่ม
0
16 บ้านนาแฝก
0
17 บ้านท่าหินลาด
0
18 ชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
0
19 บ้านหนองแห้ว
0
20 บ้านโป่งกะเฌอ
0
21 บ้านห้วยตีนตั่ง
0
22 บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)
0
23 บ้านห้วยน้ำไซ
0
24 ชุมชน 17 บ้านนาตาดี
0
25 สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง
0
26 บ้านป่ารวก
0
27 บ้านน้ำเลา
0
28 บ้านบ่อโพธิ์
0
29 บ้านน้ำคลาด
0
30 บ้านหนองกระดาษ
0
31 บ้านป่าซ่าน
0
32 บ้านพร้าว
0
33 บ้านห้วยทรายทอง
0
34 บ้านแยง
0
35 บ้านเข็กใหญ่
1
36 เกษตรสุขราษฎร์บำรุง
0
37 บ้านถ้ำพริก
0
38 บ้านหนองหิน
0
39 บ้านแก่งทุ่ง
0
40 บ้านยางโกลน
0
41 บ้านบุ่งตารอด
0
42 บ้านบุ่งปลาฝา
0
43 บ้านกกม่วง
0
44 บ้านน้ำพริก
0
45 บางยางพัฒนา
0
46 บ้านน้ำตาก
0
47 บ้านหลังเขา
0
48 บ้านหนองกะท้าว
0
49 บ้านนาโพธิ์นาจาน
0
50 บ้านแก่งหว้าแก่งไฮ
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 167 แห่ง
 
1 2 3 4 Next