สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
0
2 วัดดงชะพลู
0
3 วัดคลองโนน
0
4 บ้านสวนแตง
0
5 วัดฆะมัง
0
6 วัดดงกลาง
0
7 วัดเขารูปช้าง
0
8 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ ๑)
0
9 บึงสีไฟ
0
10 วัดวังมะเดื่อ
3
11 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)
6
12 อนุบาลพิจิตร
0
13 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
0
14 ชุมชนบ้านวังกลม
1
15 วัดบ้านบุ่ง
0
16 บ้านไดชุมแสง
0
17 วัดหนองไผ่
0
18 วัดราชช้างขวัญ
0
19 วัดยางคอยเกลือ
1
20 บ้านหนองถ้ำ
0
21 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)
0
22 บ้านท่ามะไฟ
1
23 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)
0
24 วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
0
25 บ้านเมืองเก่า
0
26 พิจิตรอนุสรณ์
8
27 วัดท่าข่อย
0
28 วัดหาดมูลกระบือ
0
29 บ้านวังกระดี่ทอง
0
30 วัดหงษ์
0
31 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)
0
32 บ้านวังทับยา
0
33 บ้านสายคำโห้
0
34 บ้านน้อย
0
35 บ้านเนินยาว
0
36 บ้านหัวดง
0
37 วัดลำชะล่า
0
38 วัดหนองนาดำพิทยา
0
39 อนุบาลวังทรายพูน
0
40 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
8
41 บ้านทุ่งโม่ง
0
42 วัดหนองปล้อง
0
43 วัดใหม่สามัคคีธรรม
0
44 บ้านท่ากระดาน
0
45 บ้านหนองปลาไหล
0
46 บ้านคลองสะแกป่าหวาย
0
47 บ้านยางสามต้น
0
48 โรงเรียนบ้านหนองพระ
0
49 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน
0
50 บ้านดงเสือเหลือง
1

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 134 แห่ง
 
1 2 3 Next