สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดวังไคร้
0
2 วัดคลองแขก
0
3 วัดคลองคูณ
0
4 วัดต้นชุมแสง
0
5 วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ
0
6 วัดหนองคล่อ
0
7 วัดใหม่สำราญ
0
8 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
0
9 วัดพฤกษะวันโชติการาม
0
10 วัดทับปรู
0
11 บ้านบึงประดู่
0
12 วัดทับหมัน
0
13 วัดคลองข่อย
0
14 บ้านไดกระพังปลา
0
15 บ้านสามบึงบาตร
0
16 บ้านหนองหวาย
0
17 วัดวังสำโรง
0
18 วัดบึงน้ำกลัด
0
19 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
8
20 วัดสัตตวนาราม
0
21 วัดเขารวก
0
22 บ้านเนินทราย
0
23 วัดวังหว้า
0
24 วัดท่าปอ
0
25 วัดยางคลี
0
26 เขาพนมกาวหนองนกยาง
0
27 วัดหนองแก
0
28 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
0
29 วัดป่าแดง
0
30 วัดพรหมประสิทธิ์
0
31 วัดโพธิ์ลอย
0
32 วัดคลองทองหลาง
0
33 บ้านห้วงสลิด
0
34 วัดเทวประสาท
0
35 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
0
36 บำรุงราษฎร์วิทยาคม
0
37 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
0
38 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
0
39 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
0
40 ศรีประสิทธิ์วิทยา
0
41 อนุบาลบางมูลนาก
0
42 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
0
43 ชุมชนภูมิวิทยา
0
44 วัดลำประดาใต้
0
45 วัดลำประดากลาง
0
46 วัดห้วยเรียงใต้
0
47 วังกรดนุกูลศึกษา
0
48 วัดห้วยเรียงกลาง
0
49 วัดวังตะกู
0
50 วัดมะกอกงอ
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 151 แห่ง
 
1 2 3 4 Next