สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดวังไคร้
0
2 วัดคลองแขก
0
3 วัดคลองคูณ
0
4 วัดต้นชุมแสง
0
5 วัดหาดแตงโมจันทรประเสริฐ
0
6 วัดหนองคล่อ
0
7 วัดใหม่สำราญ
0
8 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
0
9 วัดพฤกษะวันโชติการาม
0
10 วัดทับปรู
0
11 บ้านบึงประดู่
0
12 วัดทับหมัน
0
13 วัดไทรโรงโขน
0
14 วัดคลองข่อย
0
15 บ้านไดกระพังปลา
0
16 บ้านสามบึงบาตร
0
17 บ้านหนองหวาย
0
18 วัดวังสำโรง
0
19 วัดบึงน้ำกลัด
0
20 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
8
21 วัดสัตตวนาราม
0
22 วัดเขารวก
0
23 บ้านเนินทราย
0
24 วัดวังหว้า
0
25 วัดท่าปอ
0
26 วัดยางคลี
0
27 เขาพนมกาวหนองนกยาง
0
28 วัดหนองแก
0
29 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
0
30 วัดป่าแดง
0
31 วัดพรหมประสิทธิ์
0
32 วัดโพธิ์ลอย
0
33 วัดคลองทองหลาง
0
34 บ้านห้วงสลิด
0
35 วัดเทวประสาท
0
36 วัดธงไทยยาราม
0
37 บำรุงราษฎร์วิทยาคม
0
38 บ้านวังทองราษฎร์สามัคคี
0
39 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
0
40 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
0
41 วัดโพธิ์แดน
0
42 ศรีประสิทธิ์วิทยา
0
43 อนุบาลบางมูลนาก
0
44 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
0
45 ชุมชนภูมิวิทยา
0
46 วัดลำประดาใต้
0
47 วัดลำประดากลาง
0
48 วัดห้วยเรียงใต้
0
49 วังกรดนุกูลศึกษา
0
50 วัดห้วยเรียงกลาง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 154 แห่ง
 
1 2 3 4 Next