สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดวังไคร้
0
2 วัดคลองคูณ
0
3 วัดต้นชุมแสง
0
4 วัดหนองคล่อ
0
5 วัดใหม่สำราญ
0
6 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
0
7 วัดทับปรู
0
8 บ้านบึงประดู่
0
9 วัดทับหมัน
0
10 วัดคลองข่อย
0
11 บ้านสามบึงบาตร
0
12 บ้านหนองหวาย
0
13 วัดวังสำโรง
0
14 วัดบึงน้ำกลัด
0
15 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
8
16 วัดสัตตวนาราม
0
17 วัดเขารวก
0
18 บ้านเนินทราย
0
19 วัดวังหว้า
0
20 วัดท่าปอ
0
21 เขาพนมกาวหนองนกยาง
0
22 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม)
0
23 วัดป่าแดง
0
24 วัดโพธิ์ลอย
0
25 วัดคลองทองหลาง
0
26 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
0
27 บำรุงราษฎร์วิทยาคม
0
28 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง
0
29 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
0
30 ศรีประสิทธิ์วิทยา
0
31 อนุบาลบางมูลนาก
0
32 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
0
33 วัดลำประดาใต้
0
34 วัดลำประดากลาง
0
35 วัดห้วยเรียงกลาง
0
36 วัดวังตะกู
0
37 วัดมะกอกงอ
0
38 วัดลำประดาเหนือ
0
39 วัดหนองกอไผ่
0
40 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
0
41 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
0
42 บ้านน้ำผึ้ง
0
43 ชุมชนทะนงบ้านไร่
0
44 บ้านหนองตะแบก
1
45 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
0
46 วัดบ้านท่าขมิ้น
0
47 บ้านทุ่งใหญ่
0
48 วัดบ้านห้วยยาว
0
49 บ้านวังแดง
0
50 บ้านเนินแค
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 129 แห่ง
 
1 2 3 Next