สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
0
2 บ้านนเรศ
0
3 วัดสระศรีเจริญ
0
4 วัดราษฎรบำรุง
0
5 วัดหนองหลอด
0
6 บ้านทะเลบก
8
7 บ้านสระหลวง
0
8 บ้านบ่อสำราญ
0
9 บ้านหนองแขม
0
10 บ้านหนองสานแตร
0
11 วัดธัญญวารี
0
12 วัดชีธาราม
0
13 บ้านหนองจิกรากข่า
0
14 บ้านดงกะเชา
0
15 วัดหนองแจง
0
16 บ้านหนองฝ้าย
0
17 บ้านสระกระโจม
0
18 บ้านยมเบือ
0
19 บ้านหนองสลัดได
0
20 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
0
21 บ้านหัวเขา
0
22 บ้านดอนกลาง
0
23 บ้านห้วยม้าลอย
0
24 บ้านโคกหม้อ
0
25 วัดสระด่าน
0
26 วัดบ้านกรวด
0
27 วัดท่ากุ่ม
8
28 วัดศรีเฉลิมเขต
0
29 วัดดอนมะนาว
0
30 วัดสองพี่น้อง
0
31 บ้านโคกงูเห่า
0
32 บ้านบัวขาว
0
33 บ้านหนองวัลย์เปรียง
0
34 วัดทุ่งคอก
0
35 วัดทุ่งเข็น
0
36 วัดเทพพิทักษ์
0
37 บ้านโป่ง
0
38 วัดเนินพระปรางค์
0
39 วัดใหม่นพรัตน์
0
40 บ้านหัววัง
0
41 บ้านหนองเฝ้า
0
42 บ้านหนองกระดี่
0
43 บ้านดอนตำลึง
0
44 วัดหัวกลับ
0
45 วัดทับกระดาน
0
46 วัดเวฬุวัน
0
47 วัดหนองพันเทา
0
48 วัดบางสาม
0
49 วัดสำเภาทอง
0
50 บ้านโคก 7 ลูก
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 134 แห่ง
 
1 2 3 Next