สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านคลองขัน
0
2 วัดเพ็ญญาติ
0
3 วัดกะเปียด
0
4 บ้านปากน้ำ
0
5 วัดควนสูง
0
6 ฉวาง
0
7 วัดมะเฟือง
2
8 วัดโคกเมรุ
8
9 บ้านนาเส
8
10 วัดนาเขลียง
0
11 บ้านโคกมะขาม
0
12 บ้านไสโคกเกาะ
0
13 บ้านควนสวรรค์
0
14 วัดควนยูง
0
15 บ้านห้วยทรายขาว
0
16 บ้านกันละ
0
17 วัดไม้เรียง
8
18 วัดหาดสูง
6
19 บ้านหาดทรายแก้ว
1
20 บ้านโคกยาง
0
21 บ้านเศลาใต้
0
22 วัดมะปรางงาม
0
23 บ้านป่าพาด
0
24 บ้านทอนวังปราง
0
25 บ้านสวนอาย
0
26 บ้านปลายคลองเพรง
1
27 วัดโคกหาด
1
28 บ้านควน
0
29 วัดเพ็ญมิตร
0
30 วัดสามัคคีนุกูล
0
31 วัดควนสะตอ
0
32 บ้านคลองสาย
0
33 บ้านห้วยปริก
0
34 ชุมชนวัดสุวรรณาราม
0
35 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
0
36 วัดนางเอื้อย
0
37 บ้านห้วยกลาง
0
38 วัดหน้าเขา
0
39 จุฬาภรณ์พิชญาคาร
0
40 บ้านปากระแนะ
0
41 วัดในไร่
0
42 ชุมชนบ้านปากเสียว
1
43 บ้านวังวัว
1
44 บ้านคุ้งวังวัว
1
45 วัดมังคลาราม
0
46 วัดโบราณาราม
0
47 บ้านนาเหนือ
0
48 บ้านเหนือคลอง
0
49 วัดทุ่งนาใหม่
1
50 วัดยางค้อม
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 202 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next