สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านคลองปราบ
0
2 บ้านหนองม่วง
0
3 บ้านควนพรุพี
0
4 บ้านควนมหาชัย
0
5 บ้านควนเนียง
0
6 วัดควนศรี
0
7 ควนสุบรรณ
0
8 วัดไทรโพธิ์งาม
8
9 บ้านทุ่งตำเสา
0
10 บ้านนาควน
0
11 บ้านยูงงาม
0
12 วัดท่าเจริญ
0
13 บ้านทุ่งในไร่
8
14 บ้านไร่เหนือ
0
15 วัดวิเวการาม
0
16 บ้านห้วยตอ
8
17 บ้านไสดง
0
18 บ้านห้วยชัน
0
19 บ้านขุนราษฎร์
0
20 บ้านควนกองเมือง
8
21 นาสาร
0
22 วัดน้ำพุ
0
23 บ้านยางอุง
0
24 บ้านดอนทราย
0
25 บ้านควนใหม่
0
26 บ้านช่องช้าง
0
27 บ้านห้วยล่วง
0
28 ราชประชานุเคราะห์ 12
0
29 บ้านกอบแกบ
0
30 บ้านเหมืองทวด
0
31 บ้านวังหิน
8
32 บ้านเขาน้อย
0
33 บ้านคลองหาเหนือ
0
34 บ้านปลายน้ำ
8
35 ทรัพย์ทวี
0
36 วัดควนท่าแร่
0
37 วัดอินทการาม
0
38 บ้านปากด่าน
0
39 บ้านคลองยา
0
40 บ้านหนองหญ้าปล้อง
0
41 บ้านหนองเรียน
8
42 บ้านดอนงาม
0
43 บ้านทรายทอง
0
44 บ้านธารอารี
8
45 บ้านห้วยห้าง
0
46 บ้านห้วยใหญ่
0
47 บ้านสวยศรี
0
48 บ้านเกาะแก้ว
0
49 บ้านเขาตอก
8
50 บ้านคลองจัน
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 157 แห่ง
 
1 2 3 4 Next