สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดราชบุรณะ
0
2 บ้านดอนนน
0
3 บ้านในเหมือง
0
4 บ้านหนองปลา
0
5 วัดนพคุณ
0
6 บ้านควนตะวันออก
1
7 บ้านสะพานยูง
0
8 วัดอัมพาวาส
0
9 วัดราษฎร์อรุณ
0
10 วัดชลธีนิมิตร
0
11 บ้านบางหยี
0
12 บ้านน้ำลอด
0
13 บ้านหนองไก่ปิ้ง
0
14 วัดประสาทนิกร
0
15 บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์''
8
16 วัดนาทิการาม
0
17 วัดราษฎร์บำรุง
8
18 บ้านห้วยหลอด
0
19 บ้านน้ำตก
0
20 วัดชลธารวดี
0
21 บ้านคลองกก
0
22 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
0
23 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
0
24 วัดสว่างมนัส
0
25 วัดดอนชัย
0
26 บ้านคลองระ
0
27 ชุมชนวัดขันเงิน
0
28 วัดสมุหเขตตาราม
0
29 บ้านเขาแงน
0
30 ชุมชนวัดหาดสำราญ
0
31 บ้านในกริม
0
32 ประชาบุษยวิทย์
0
33 บ้านสวนจันทน์
0
34 วัดวาลุการาม
0
35 สหกรณ์พัฒนา
0
36 บ้านทับใหม่
0
37 วัดโสมสิริวัฒนาราม
0
38 วัดสุวรรณนิมิต
0
39 ชุมชนบ้านเขาหลาง
0
40 บ้านทรายทอง
0
41 บ้านแหลมสันติ
0
42 ประชาเอื้ออารี
0
43 สามัคคีวัฒนา
0
44 บ้านคลองสง
0
45 วัดปิยะวัฒนาราม
8
46 วัดปากน้ำละแม
0
47 บ้านดอนแค
0
48 บ้านดวด
0
49 บ้านเขาตากุน
0
50 บ้านสวนสมบูรณ์
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 119 แห่ง
 
1 2 3 Next