สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านควนปริง
0
2 บ้านนาป้อ
1
3 วัดนิคมประทีป
0
4 วัดสาริการาม
0
5 มิตรภาพที่ 31
0
6 วัดควนวิเศษ
0
7 อนุบาลตรัง
8
8 วัดไทรงาม
0
9 วัดไพรสนฑ์
0
10 ไทยรัฐวิทยา ๓๙
0
11 บ้านควนสระแก้ว
0
12 วัดศรีสุวรรณาราม
0
13 วัดนานอน
8
14 บ้านบางยาง
0
15 บ้านโคกมะม่วง
0
16 บ้านคลองเต็ง
0
17 วัดทุ่งหินผุด
8
18 บ้านโคกชะแง้
0
19 บ้านหนองเรี้ย
0
20 ต้นบากราษฎร์บำรุง
0
21 วัดขุนสิทธิ์
0
22 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
8
23 วัดโคกพิกุล
0
24 วัดน้ำผุด
0
25 บ้านห้วยเร็จ
0
26 บ้านปากห้วย
0
27 บ้านไร่พรุ
8
28 บ้านทุ่งนา
0
29 บ้านเขาหลัก
0
30 บ้านด่าน
0
31 วัดแจ้ง
0
32 วัดเกาะมะม่วง
0
33 บ้านห้วยไทร
0
34 วัดโพธาราม
0
35 บ้านคลองขุด
0
36 วัดเชี่ยวชาญกิจ
0
37 บ้านปากไพ
0
38 บ้านกลางนา
0
39 บ้านโพรงจระเข้
0
40 วัดโหละคล้า
0
41 วัดอัมพวัน
0
42 บ้านคลองทรายขาว
0
43 บ้านทุ่งนา
0
44 บ้านหนองชวด
0
45 บ้านนาโตง
0
46 บ้านนานิน
0
47 บ้านคลองปะเหลียน
7
48 บ้านท่าบันได
0
49 บ้านควนอินทนินงาม
0
50 บ้านควนเคี่ยม
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 136 แห่ง
 
1 2 3 Next