ข้อมูลที่พักโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ลำดับ
โรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
5 ธ.ค.59
6 ธ.ค.59
7 ธ.ค.59
8 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
ผู้บริหาร
โทรศัพท์
รับได้
จองแล้ว
ว่าง
รับได้
จองแล้ว
ว่าง
รับได้
จองแล้ว
ว่าง
รับได้
จองแล้ว
ว่าง
รับได้
จองแล้ว
ว่าง
1
กุดบง
โพนพิสัย
0
0
0
20
20
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
-

2
กุดบง
โพนพิสัย
90
86
4
90
86
4
90
86
4
90
86
4
90
86
4
นายเกษม คำสา
042089818
0985848192
3
กุดบง
โพนพิสัย
50
50
0
50
50
0
50
50
0
50
50
0
50
50
0
-

4
กุดบง
โพนพิสัย
0
0
0
0
0
0
50
50
0
50
50
0
0
0
0
นายนรินทร์ นาบำรุง
042430164
0951686405
5
กุดบง
โพนพิสัย
100
85
15
100
85
15
120
117
3
120
115
5
120
0
120
นายเตียงทอง ชัยจันทา
0806363675
0930967134
6
กุดบง
โพนพิสัย
60
0
60
60
40
20
60
56
4
60
56
4
60
56
4
นายคูณ จันทรประทักมี
-
7
กุดบง
โพนพิสัย
0
0
0
90
90
0
90
80
10
90
25
65
90
0
90
นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
0898618226
0930842377
8
จุมพล
โพนพิสัย
120
100
20
120
120
0
120
120
0
120
120
0
120
0
120
นายพัชระ งามชัด
0
0862312199 / 0817394499
9
จุมพล
โพนพิสัย
80
60
20
80
90
-10
80
110
-30
80
110
-30
80
20
60
นางสาววิภาลินี ไชยเดช
0862223529
089-8166905
10
จุมพล
โพนพิสัย
100
70
30
100
100
0
100
100
0
100
100
0
100
65
35
นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
0935193229
0619399569, 0985899115
11
จุมพล
โพนพิสัย
50
69
-19
50
69
-19
50
40
10
50
35
15
50
0
50
-

12
จุมพล
โพนพิสัย
120
0
120
120
0
120
120
12
108
120
118
2
120
0
120
นายกุหลาบ นางาม
0910618820
0910618820
13
จุมพล
โพนพิสัย
100
100
0
100
100
0
100
100
0
100
100
0
0
0
0
-
0611313492
14
ชุมช้าง
โพนพิสัย
20
20
0
20
20
0
20
20
0
20
20
0
0
0
0
นายสำราญ โอตาคาร
0872348774
087-2348774
15
ชุมช้าง
โพนพิสัย
80
0
80
80
4
76
80
80
0
80
0
80
80
0
80
-
042-430170
16
ชุมช้าง
โพนพิสัย
40
45
-5
40
45
-5
40
42
-2
40
40
0
40
0
40
-
042471335
17
เซิม
โพนพิสัย
0
63
-63
0
55
-55
0
100
-100
0
0
0
0
0
0
นายกรพล การินทร์
042430257,084-8872572
0848872572-0933412167
18
เซิม
โพนพิสัย
100
44
56
100
64
36
100
79
21
100
58
42
100
55
45
นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
0861591702
0928824556
19
เซิม
โพนพิสัย
50
50
0
50
50
0
50
50
0
50
50
0
50
50
0
-
083343369
20
สร้างนางขาว
โพนพิสัย
0
0
0
0
0
0
30
30
0
30
30
0
0
0
0
-
042430259
21
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
50
0
50
50
0
50
50
0
50
50
0
50
50
0
50
-
042-089830
22
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
0
0
0
60
60
0
60
60
0
60
60
0
60
60
0
นายนพดล สอนบาล
-
23
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
75
75
0
75
75
0
75
75
0
75
75
0
75
75
0
นายศรีไพร ชานนท์
042015444
0878643270
24
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
0
0
0
60
40
20
60
65
-5
60
65
-5
60
20
40
นายเกริกชัย ศรีปัญญา
087-1105621
0885603396
25
นาหนัง
โพนพิสัย
50
66
-16
50
66
-16
50
73
-23
50
32
18
50
0
50
นายธวัช ถาโท
019542587
0819542587
26
นาหนัง
โพนพิสัย
11
11
0
80
80
0
0
0
0
68
68
0
0
0
0
นายอาคม มาตา
042430173
0810500973
27
นาหนัง
โพนพิสัย
50
53
-3
50
57
-7
50
45
5
0
0
0
0
0
0
นายวิโรจน์ ศิลาคม

0986566322
28
นาหนัง
โพนพิสัย
50
15
35
50
15
35
50
37
13
50
0
50
50
0
50
นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
042430263
0887414072
29
นาหนัง
โพนพิสัย
30
0
30
30
0
30
30
0
30
30
0
30
30
0
30
นายสังข์ ปาณศรี
042430264
0833632047
30
นาหนัง
โพนพิสัย
20
0
20
20
13
7
20
13
7
20
0
20
20
0
20
-
09-4469-5198
31
นาหนัง
โพนพิสัย
0
0
0
50
50
0
70
70
0
117
117
0
0
0
0
นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
042015028
0910605391
32
บ้านผือ
โพนพิสัย
50
29
21
50
40
10
50
51
-1
50
48
2
50
13
37
นางสุวิภา ธุระธรรม
042-089836
0879537099
33
บ้านโพธิ์
โพนพิสัย
30
16
14
30
16
14
30
0
30
30
40
-10
0
0
0
นางอรชพร อำนวยการ
0918674179
0933202383
34
บ้านโพธิ์
โพนพิสัย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
นายสถิตย์ ภูชาดึก
042430176
0940819344
35
บ้านโพธิ์
โพนพิสัย
50
0
50
50
25
25
50
0
50
50
0
50
50
0
50
นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
042436866
0878627263
36
วัดหลวง
โพนพิสัย
100
75
25
100
122
-22
100
212
-112
100
151
-51
100
0
100
ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส

0980342582
37
วัดหลวง
โพนพิสัย
150
48
102
150
138
12
150
190
-40
150
129
21
150
14
136
ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทองภู
0862257616,0940096525
0862257616
38
สร้างนางขาว
โพนพิสัย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
042430182
39
สร้างนางขาว
โพนพิสัย
120
100
20
120
110
10
120
90
30
120
100
20
120
110
10
นายชาติชาย เหง้าวิชัย

0931369355
40
สร้างนางขาว
โพนพิสัย
80
0
80
80
0
80
80
0
80
80
0
80
80
0
80
นายมนตรี ฮักหอม

0812604408
41
ทุ่งหลวง
โพนพิสัย
100
0
100
100
0
100
100
0
100
100
0
100
100
0
100
นายสมพงษ์ ฤาชา
0899863974
0899863974
42
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
0
0
0
80
80
0
80
80
0
80
80
0
80
80
0
นายวชิราวุธ บัวแพง
1043020058
0807481094
43
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
0
0
0
140
140
0
140
140
0
140
140
0
0
0
0
นายสุระชัย ทินกระโทก

0610428302
44
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
80
50
30
80
50
30
80
20
60
80
0
80
80
0
80
นายวีระ โพธิรุขา
042430184
087 1105621
45
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
นายมนูญ อินทะวงศ์

0949061142
46
เหล่าต่างคำ
โพนพิสัย
70
11
59
70
11
59
70
65
5
70
0
70
70
0
70
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
081 994 7913
0610205599
47
นาดี
เฝ้าไร่
150
0
150
150
69
81
150
43
107
150
5
145
150
0
150
นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
081-9545371,098-1023895
0981023895 , 0819545371
48
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
100
0
100
100
102
-2
100
102
-2
100
102
-2
100
102
-2
นางชุติกาญจน์ ผาสุข
0810612662
0819947913
49
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
100
19
81
100
72
28
100
78
22
100
34
66
100
0
100
นายอุนาจ กองธรรม
0817694132
0817694132
50
เฝ้าไร่
เฝ้าไร่
60
60
0
60
60
0
60
60
0
60
60
0
50
50
0
นายสิริพงศ์ สายแขม
042430278
0818727211
51
วังหลวง
เฝ้าไร่
0
0
0
48
48
0
60
60
0
101
101
0
0
0
0
นายธงชัย ภูชมศรี
042430100
0819744774
52
วังหลวง
เฝ้าไร่
50
0
50
50
6
44
50
0
50
60
56
4
50
9
41
นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
-
0800064459
53
วังหลวง
เฝ้าไร่
50
0
50
50
15
35
50
20
30
50
15
35
50
0
50
นายโสภณ จันทวงศ์
081-7682837
081-768-2837
54
วังหลวง
เฝ้าไร่
100
50
50
100
50
50
100
100
0
100
100
0
100
40
60
นายชัยวิชิต วิชัยโย
0857526819
0821234175
55
หนองหลวง
เฝ้าไร่
0
0
0
100
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
นายพงษ์พิทยา มาตรา

56
หนองหลวง
เฝ้าไร่
150
25
125
150
150
0
150
82
68
150
146
4
150
0
150
นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์
042016222
0868548951
57
หนองหลวง
เฝ้าไร่
140
140
0
140
140
0
140
96
44
140
133
7
140
22
118
นายนุกูล เข่งดี
093 - 3256572
0933256572
58
หนองหลวง
เฝ้าไร่
0
0
0
50
41
9
50
31
19
50
55
-5
0
0
0
นายศาสตรา ทับชา
0945741585
0828420520
59
หนองหลวง
เฝ้าไร่
90
61
29
90
61
29
90
74
16
90
60
30
0
0
0
นายเสริม นาหนอง
042417898
0820880066
60
อุดมพร
เฝ้าไร่
50
34
16
50
34
16
50
75
-25
50
78
-28
50
0
50
นายรังสิต ทรงเย็น

0833433691
61
อุดมพร
เฝ้าไร่
80
0
80
80
0
80
80
60
20
80
23
57
80
0
80
นายปกครอง ธานัง

0857521167
62
อุดมพร
เฝ้าไร่
10
0
10
10
0
10
10
0
10
10
0
10
10
0
10
-
086-8548951
63
นาทับไฮ
รัตนวาปี
100
70
30
100
70
30
100
70
30
100
40
60
0
0
0
นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
-
081-9549662
64
นาทับไฮ
รัตนวาปี
30
0
30
30
0
30
30
10
20
30
0
30
30
0
30
นายไพบูลย์ โสภากุล
042430204
080-0062278
65
นาทับไฮ
รัตนวาปี
10
0
10
10
0
10
10
0
10
10
0
10
10
0
10
-
0860760241
66
นาทับไฮ
รัตนวาปี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0818712994
67
นาทับไฮ
รัตนวาปี
40
0
40
40
26
14
40
26
14
40
0
40
40
0
40
นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
042414783
68
นาทับไฮ
รัตนวาปี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
นายสรวิศ ผาทอง
092-4284732
092-4284732
69
นาทับไฮ
รัตนวาปี
30
0
30
30
0
30
30
0
30
30
0
30
30
0
30
-

70
บ้านต้อน
รัตนวาปี
0
0
0
80
80
0
80
70
10
80
80
0
80
70
10
นางสาวละอองดาว กองวงศ์

71
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
50
0
50
50
12
38
50
50
0
50
0
50
50
0
50
นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
042019513
0819759833
72
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
50
50
0
50
50
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
0862364542
0862364542
73
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
50
0
50
50
25
25
50
13
37
50
13
37
50
0
50
นายชาญชัย ไชยคำภา
080-7682357
080-7682357
74
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
30
0
30
30
0
30
30
28
2
30
14
16
30
0
30
นายขวัญชัย ชาตินิล
-
092-4594114
75
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
60
60
0
60
60
0
60
60
0
60
60
0
60
60
0
นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
087-947-5976
0879475976
76
พระบาทนาสิงห์
รัตนวาปี
50
0
50
50
0
50
50
0
50
50
0
50
50
0
50
นายถาวร พิมพ์นนท์
0885710655
0862288212
77
โพนแพง
รัตนวาปี
50
0
50
50
40
10
50
20
30
50
70
-20
50
0
50
นายเอกศักดิ์ แสนวัง
0981050214
0981050214
78
โพนแพง
รัตนวาปี
60
60
0
60
60
0
45
45
0
60
60
0
0
0
0
-
042418239
79
โพนแพง
รัตนวาปี
50
30
20
50
30
20
50
35
15
50
12
38
50
0
50
นายรวี วสันต์
-
80
รัตนวาปี
รัตนวาปี
20
20
0
20
20
0
20
20
0
20
20
0
20
20
0
นายขวัญชัย ชาตินิล
042019223
0924594114
81
รัตนวาปี
รัตนวาปี
50
0
50
50
50
0
50
55
-5
50
50
0
50
0
50
นายธานี อยู่งาน
0819544402
0819544402
82
รัตนวาปี
รัตนวาปี
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

83
รัตนวาปี
รัตนวาปี
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
20
15
35
0
35
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ

0819642567
84
รัตนวาปี
รัตนวาปี
50
12
38
50
43
7
50
50
0
50
8
42
50
0
50
นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์
-
087-8554377