หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
74012001
สมุทรสาครวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
2
74012002
สมุทรสาครบูรณะ
เปิดใช้งาน
3
74012003
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไม่เปิดใช้งาน
4
74012004
พันท้ายนรสิงห์วิทยา
เปิดใช้งาน
5
74012005
สมุทรสาครวุฒิชัย
เปิดใช้งาน
6
74012006
กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
เปิดใช้งาน
7
74012007
อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
8
74012008
กุศลวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
9
74012009
วัดธรรมจริยาภิรมย์
ไม่เปิดใช้งาน
10
74012010
หลักสองส่งเสริมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
11
74012011
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
12
75012001
ศรัทธาสมุทร
เปิดใช้งาน
13
75012002
ถาวรานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
14
75012003
ท้ายหาด
เปิดใช้งาน
15
75012004
เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
16
75012005
สกลวิสุทธิ
ไม่เปิดใช้งาน
17
75012006
อัมพวันวิทยาลัย
ไม่เปิดใช้งาน
18
75012007
วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
19
75012008
เทพสุวรรณชาญวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
20
75012009
วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
21
76012001
พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
เปิดใช้งาน
22
76012002
เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
23
76012003
บางจานวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
24
76012004
วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
ไม่เปิดใช้งาน
25
76012005
คงคาราม
ไม่เปิดใช้งาน
26
76012006
ดอนยางวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
27
76012007
โยธินบูรณะ เพชรบุรี
เปิดใช้งาน
28
76012008
เขาย้อยวิทยา
เปิดใช้งาน
29
76012009
หนองหญ้าปล้องวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
30
76012011
วชิรธรรมโศภิต
เปิดใช้งาน
31
76012012
บางตะบูนวิทยา
เปิดใช้งาน
32
76012013
บ้านแหลมวิทยา
เปิดใช้งาน
33
76022001
โตนดหลวงวิทยา
เปิดใช้งาน
34
76022002
ห้วยทรายประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
35
76022003
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
36
76022004
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
เปิดใช้งาน
37
76022006
หนองจอกวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
38
76022007
หนองชุมแสงวิทยา
เปิดใช้งาน
39
76022008
ท่ายางวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
40
76022009
บ้านลาดวิทยา
เปิดใช้งาน
41
76022010
แก่งกระจานวิทยา
เปิดใช้งาน
42
76022011
ป่าเด็งวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
43
77012001
ประจวบวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
44
77012002
อ่าวน้อยวิทยานิคม
เปิดใช้งาน
45
77012003
หว้ากอวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
46
77012004
ทับสะแกวิทยา
เปิดใช้งาน
47
77012005
ห้วยยางวิทยา
เปิดใช้งาน
48
77012006
บางสะพานวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
49
77012007
ธงชัยวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
50
77012008
ชัยเกษมวิทยา
เปิดใช้งาน
51
77012010
บางสะพานน้อยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
52
77022001
กุยบุรีวิทยา
เปิดใช้งาน
53
77022002
ยางชุมวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
54
77022003
เมืองปราณบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
55
77022004
ปากน้ำปราณวิทยา
เปิดใช้งาน
56
77022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
57
77022007
หัวหิน
ไม่เปิดใช้งาน
58
77022008
หัวหินวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
59
77022009
หนองพลับวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
60
77022010
สามร้อยยอดวิทยาคม
เปิดใช้งาน