ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
ลำดับ
เว็บไซต์สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1074590111
74012001
590111
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญส่ง แป้นน้อย
2
1074590112
74012002
590112
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัลลภ สุภิสิงห์
3
1074590113
74012003
590113
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระชัย บุญอารีย์
4
1074590114
74012004
590114
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายไกรรัฐ สว่างเดือน
5
1074590115
74012005
590115
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
6
1074590116
74012006
590116
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพิบูล มณีนิล
7
1074590118
74012007
590118
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายนพพร สุขวงศ์
8
1074590117
74012008
590117
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ
สพม.10
9
1074590119
74012009
590119
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
10
1074590120
74012010
590120
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพงษศักดิ์ เกียรติการค้า
11
1074590121
74012011
590121
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายพลวัฒน์ เป้าเล้ง
12
1075580096
75012001
580096
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศักดา โกมลวานิช
-
13
1075580097
75012002
580097
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุพร สุวรรณโชติ
14
1075580098
75012003
580098
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธัตถพล คชสาร
15
1075580100
75012004
580100
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลายจังหวัดสมุทรสงคราม
16
1075580099
75012005
580099
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวิโรจน์ ไชยภักดี
-
17
1075580101
75012006
580101
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประพจน์ แย้มทิม
18
1075580102
75012007
580102
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิเชษฐ์ วันทา
0
19
1075580103
75012008
580103
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุล
20
1075580104
75012009
580104
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธนัตสุชีพ อุสาโห
21
1076370247
76012001
370247
อนุบาล-ประถมศึกษา
นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์
22
1076370248
76012002
370248
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไพบูลย์ เกตุแก้ว
สพม.10
23
1076370249
76012003
370249
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุวัฒน์ จิรประเสริฐวงศ์
24
1076370250
76012004
370250
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอนิรุทธ์ บัวทอง
มฤคทายวัน
25
1076370251
76012005
370251
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพล อินทร์จันทร์
26
1076370252
76012006
370252
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกุศล น่วมมะโน
รา ราช นิเวศน์
27
1076370254
76012007
370254
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ ทองสมนึก
พระนครคีรี
28
1076370253
76012008
370253
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชลิต ระหว่างบ้าน
29
1076370255
76012009
370255
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
30
1076370267
76012011
370267
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเลิศ โสภณ
31
1076370268
76012012
370268
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
32
1076370266
76012013
370266
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์
-
33
1076370257
76022001
370257
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายโกวิท กรีทวี
-
34
1076370258
76022002
370258
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสายัณห์ ตันเสถียร
35
1076370259
76022003
370259
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน
-
36
1076370256
76022004
370256
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชาย ครึกครื้น
ราชนิเวศมฤคทายวัน
37
1076370263
76022006
370263
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอภิชาติ ใจกล้า
-
38
1076370264
76022007
370264
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไมตรี ศรีสกุลไทย
39
1076370262
76022008
370262
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
รามราชนิเวศน์
40
1076370265
76022009
370265
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายฬุฐ สำเภาทอง
41
1076370269
76022010
370269
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายร้อง มะเจี่ยว
42
1076370270
76022011
370270
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายพิชิต อ่วมจันทร์
43
1077280239
77012001
280239
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายอวยพร รัตนไพฑูรย์
17 โรงเรียน
44
1077280240
77012002
280240
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม
ประจวบคีรีขันธ์
45
1077280241
77012003
280241
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสามารถ รุ่งเรือง
สพม.10 ประจวบคีรีขันธ์
46
1077280244
77012004
280244
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายชูวิทย์ จั่นเพชร
สพม.10
47
1077280245
77012005
280245
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสาโรช ระหว่างบ้าน
------------
48
1077280246
77012006
280246
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนวลใย นิลบรรพ์
49
1077280247
77012007
280247
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเธียรชัย แสงชาตรี
50
1077280248
77012008
280248
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญชัย อังสวัสดิ์
สพม.10
51
1077280250
77012010
280250
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางโสภา ชวนวัน
52
1077280242
77022001
280242
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกำจร ป้านทอง
สพม 10
53
1077280243
77022002
280243
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายกิตติธัช แสนภูวา
54
1077280251
77022003
280251
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธนาชาต ลักษณาวงศ์
55
1077280252
77022004
280252
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมชัย สินแท้
56
1077280253
77022005
280253
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์
57
1077280255
77022007
280255
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
58
1077280256
77022008
280256
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสงค์ กลิ่นบรม
มัธยมศึกษา
59
1077280257
77022009
280257
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจงรัก จันทวงศ์
สพฐ.
60
1077280258
77022010
280258
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสวัสดิ์ เสาหงษ์