หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
81012001
ลันตาราชประชาอุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
2
81012002
คลองยางประชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
3
81012003
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
4
81012004
คลองพนสฤษดิ์พิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
5
81012005
พนมเบญจา
เปิดใช้งาน
6
81012006
อ่าวลึกประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
7
81012007
อำมาตย์พานิชนุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
8
81012008
เมืองกระบี่
เปิดใช้งาน
9
81012009
สินปุนคุณวิชญ์
ไม่เปิดใช้งาน
10
81012010
คลองหินพิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
81012011
หนองทะเลวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
12
81012012
เขาดินประชานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
13
81012013
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
เปิดใช้งาน
14
81012015
ปลายพระยาวิทยาคม
เปิดใช้งาน
15
81012016
ลำทับประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
16
81012017
เหนือคลองประชาบำรุง
เปิดใช้งาน
17
92012001
วิเชียรมาตุ
เปิดใช้งาน
18
92012002
สภาราชินี จังหวัดตรัง
เปิดใช้งาน
19
92012003
น้ำผุด
เปิดใช้งาน
20
92012004
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ไม่เปิดใช้งาน
21
92012005
สภาราชินี 2
เปิดใช้งาน
22
92012006
วิเชียรมาตุ 3
เปิดใช้งาน
23
92012008
ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
24
92012009
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
25
92012010
วิเชียรมาตุ 2
เปิดใช้งาน
26
92012011
ตรังรังสฤษฎ์
ไม่เปิดใช้งาน
27
92012012
ปะเหลียนผดุงศิษย์
ไม่เปิดใช้งาน
28
92012013
คันธพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
29
92012014
ทุ่งยาวผดุงศิษย์
เปิดใช้งาน
30
92012015
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
เปิดใช้งาน
31
92012016
นาโยงวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
32
92012017
หาดสำราญวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
33
92022001
กันตังพิทยากร
เปิดใช้งาน
34
92022002
กันตังรัษฎาศึกษา
เปิดใช้งาน
35
92022003
สิเกาประชาผดุงวิทย์
ไม่เปิดใช้งาน
36
92022004
ห้วยยอด
เปิดใช้งาน
37
92022005
สามัคคีศึกษา
เปิดใช้งาน
38
92022006
ห้วยนางราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
39
92022007
ลำภูราเรืองวิทย์
เปิดใช้งาน
40
92022008
ในเตาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
41
92022009
บางดีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
92022010
วังวิเศษ
เปิดใช้งาน
43
92022011
รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
44
92022012
รัษฎา
ไม่เปิดใช้งาน