ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
90012001
เปิดใช้งาน
2
90012002
ไม่เปิดใช้งาน
3
90012003
เปิดใช้งาน
4
90012004
เปิดใช้งาน
5
90012005
เปิดใช้งาน
6
90012008
ไม่เปิดใช้งาน
7
90012009
ไม่เปิดใช้งาน
8
90012010
เปิดใช้งาน
9
90012011
ไม่เปิดใช้งาน
10
90012012
ไม่เปิดใช้งาน
11
90012013
เปิดใช้งาน
12
90012014
เปิดใช้งาน
13
90012015
ไม่เปิดใช้งาน
14
90012016
เปิดใช้งาน
15
90022001
เปิดใช้งาน
16
90022002
ไม่เปิดใช้งาน
17
90022003
เปิดใช้งาน
18
90022004
ไม่เปิดใช้งาน
19
90022005
เปิดใช้งาน
20
90022006
ไม่เปิดใช้งาน
21
90022007
เปิดใช้งาน
22
90022008
ไม่เปิดใช้งาน
23
90022009
ไม่เปิดใช้งาน
24
90022010
ไม่เปิดใช้งาน
25
90022012
เปิดใช้งาน
26
90022013
ไม่เปิดใช้งาน
27
90022014
ไม่เปิดใช้งาน
28
90022015
ไม่เปิดใช้งาน
29
90032001
เปิดใช้งาน
30
90032002
ไม่เปิดใช้งาน
31
90032003
ไม่เปิดใช้งาน
32
90032004
เปิดใช้งาน
33
90032005
เปิดใช้งาน
34
90032006
ไม่เปิดใช้งาน
35
90032007
เปิดใช้งาน
36
90032008
ไม่เปิดใช้งาน
37
90032009
ไม่เปิดใช้งาน
38
90032010
ไม่เปิดใช้งาน
39
90032011
เปิดใช้งาน
40
90032012
ไม่เปิดใช้งาน
41
90032013
เปิดใช้งาน
42
91012001
ไม่เปิดใช้งาน
43
91012002
ไม่เปิดใช้งาน
44
91012003
เปิดใช้งาน
45
91012004
ไม่เปิดใช้งาน
46
91012005
ไม่เปิดใช้งาน
47
91012006
ไม่เปิดใช้งาน
48
91012007
เปิดใช้งาน
49
91012008
ไม่เปิดใช้งาน
50
91012009
ไม่เปิดใช้งาน
51
91012010
ไม่เปิดใช้งาน
52
91012011
เปิดใช้งาน
53
91012012
ไม่เปิดใช้งาน