ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
22012001
เปิดใช้งาน
2
22012002
เปิดใช้งาน
3
22012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
22012004
ไม่เปิดใช้งาน
5
22012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
22012006
เปิดใช้งาน
7
22012007
เปิดใช้งาน
8
22012008
เปิดใช้งาน
9
22012009
ไม่เปิดใช้งาน
10
22012010
ไม่เปิดใช้งาน
11
22012011
ไม่เปิดใช้งาน
12
22022001
ไม่เปิดใช้งาน
13
22022002
เปิดใช้งาน
14
22022003
เปิดใช้งาน
15
22022004
ไม่เปิดใช้งาน
16
22022005
ไม่เปิดใช้งาน
17
22022006
เปิดใช้งาน
18
22022007
ไม่เปิดใช้งาน
19
22022008
เปิดใช้งาน
20
22022009
ไม่เปิดใช้งาน
21
22022010
ไม่เปิดใช้งาน
22
22022011
ไม่เปิดใช้งาน
23
22022012
เปิดใช้งาน
24
23010116
ไม่เปิดใช้งาน
25
23012001
เปิดใช้งาน
26
23012002
เปิดใช้งาน
27
23012003
เปิดใช้งาน
28
23012004
เปิดใช้งาน
29
23012005
ไม่เปิดใช้งาน
30
23012006
ไม่เปิดใช้งาน
31
23012007
เปิดใช้งาน
32
23012009
ไม่เปิดใช้งาน
33
23012010
ไม่เปิดใช้งาน
34
23012011
ไม่เปิดใช้งาน
35
23012012
เปิดใช้งาน
36
23012013
ไม่เปิดใช้งาน
37
23012014
ไม่เปิดใช้งาน
38
23012016
ไม่เปิดใช้งาน
39
23012017
ไม่เปิดใช้งาน