หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
50012001
ยุพราชวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
2
50012002
วัฒโนทัยพายัพ
เปิดใช้งาน
3
50012003
หอพระ
เปิดใช้งาน
4
50012004
กาวิละวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
5
50012009
ดอยสะเก็ดวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
6
50012010
สันกำแพง
เปิดใช้งาน
7
50012011
แม่ออนวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
8
50022001
แม่แตง
ไม่เปิดใช้งาน
9
50022002
แม่หอพระวิทยาคม
เปิดใช้งาน
10
50022003
สันป่ายางวิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
50022004
แม่ริมวิทยาคม
เปิดใช้งาน
12
50022005
นวมินทราชูทิศ พายัพ
เปิดใช้งาน
13
50022007
สะเมิงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
14
50022008
พร้าววิทยาคม
เปิดใช้งาน
15
50022009
สันทรายวิทยาคม
เปิดใช้งาน
16
50032001
เชียงดาววิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
50032002
อรุโณทัยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
18
50032004
ฝางชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
19
50032007
เวียงแหงวิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
50032008
ไชยปราการ
เปิดใช้งาน
21
50042001
สันป่าตองวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
22
50042002
เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
เปิดใช้งาน
23
50042003
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
24
50042004
สารภีพิทยาคม
เปิดใช้งาน
25
50042005
บ้านกาดวิทยาคม
เปิดใช้งาน
26
50042006
สองแคววิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
50042007
สันติสุข
เปิดใช้งาน
28
50052001
จอมทอง
เปิดใช้งาน
29
50052002
แม่แจ่ม
เปิดใช้งาน
30
50052004
ฮอดพิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
50052005
ดอยเต่าวิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
50052006
อมก๋อยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
33
50052007
แม่ตื่นวิทยาคม
เปิดใช้งาน
34
50052008
มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
เปิดใช้งาน
35
58012001
ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ
เปิดใช้งาน
36
58012003
ขุนยวมวิทยา
เปิดใช้งาน
37
58012004
ปายวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
38
58012006
ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
เปิดใช้งาน
39
58022001
แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา)
เปิดใช้งาน
40
58022002
สบเมยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
41
58022003
เฉลิมรัชวิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
58022004
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
ไม่เปิดใช้งาน