ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
ลำดับ
เว็บไซต์สถานศึกษา
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
ผู้บริหาร
เครือข่าย
1
1056320291
56012001
320291
-
2
1056320292
56012002
320292
อนุบาล-ประถมศึกษา
นางสาวณพสร จินะราช
3
1056320293
56012003
320293
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววันรักษ์ ขันหอม
สพม.เขต 36
4
1056320300
56012004
320300
นายเจริญ กาละ
5
1056320301
56012005
320301
นายวิลาศ เขื่อนแก้ว
6
1056320302
56012006
320302
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางถวิลจิต อินต๊ะวงศ์
7
1056320306
56012007
320306
นายวิเชียร ทาทอง
8
1056320308
56012008
320308
นายกานตเชษฐ ถาคำ
9
1056320309
56012009
320309
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวศุภวัลย์ คำวัง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
10
1056320294
56022001
320294
นายธานินทร์ ชินวัฒน์
11
1056320295
56022002
320295
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางวิลาวัลย์ ยอดผ่านเมือง
-
12
1056320297
56022004
320297
นายธวัช ชุมชอบ
13
1056320298
56022005
320298
นายเฉลียว วรรณทอง
14
1056320299
56022006
320299
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
15
1056320303
56022007
320303
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายผล ยะนา
16
1056320304
56022008
320304
นายเจียมศักดิ์ เทพวิไล
17
1056320305
56022009
320305
-
18
1056320307
56022010
320307
นายบุญลือ ศรีสุวรรณ
19
1057120694
57012001
120694
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประเสริฐ กันธะวัง
-
20
1057120695
57012002
120695
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมบัติ ประมวล
มัธยมศึกษาเชียงราย-พะเยา
21
1057120696
57012003
120696
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุรินทร์ กันคำ
กลุ่มย่อยที่ 1
22
1057120697
57012004
120697
นายอดุลย์ นันท์บัญชา
23
1057120698
57012005
120698
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีรยุทธ ชัยอิ่นคำ
24
1057120699
57012006
120699
นายอุทิศ สิทธิยศสมบัติ
25
1057120700
57012007
120700
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางจีรพรรณ อุดมลาภ
26
1057120701
57012008
120701
-
27
1057120704
57012009
120704
นายเลิศ จันธิมา
28
1057120703
57012010
120703
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายมานัส พรมรินทร์
29
1057120735
57012011
120735
นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์
30
1057120710
57022001
120710
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
-
31
1057120711
57022002
120711
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายไชยนคร ขุมคำ
32
1057120712
57022003
120712
นายวีรภาพ พรหมตัน
33
1057120713
57022004
120713
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรัล แก้วเป็ง
-
34
1057120714
57022005
120714
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นางนฤทัย ขำอรุณรตภัทร
35
1057120715
57022006
120715
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายจรูญ ไชยวงศ์
สพม.36
36
1057120723
57022007
120723
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
-
37
1057120724
57022008
120724
-
38
1057120726
57022009
120726
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมิทธิ์ ปุตตะลอ
สพฐ
39
1057120725
57022010
120725
นายพิเศษ อาษา
40
1057120734
57022011
120734
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายเกษม หมื่นตาบุตร
-
41
1057120717
57032001
120717
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายบุญเทพ พิศวง
42
1057120716
57032003
120716
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายศรีวรรณ ปินใจ
43
1057120719
57032004
120719
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสุเมธ เจตปิยะวัฒน์
สพม. 36
44
1057120720
57032005
120720
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธีระพล เตมีศักดิ์
45
1057120721
57032006
120721
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายประสงค์ พรหมสิทธิ์
สพม.36
46
1057120722
57032007
120722
นายคเณศ พงศ์สุวรรณ
47
1057120733
57032008
120733
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวัชรินทร์ วรรณอุต
48
1057120736
57032009
120736
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปราโมทย์ นพวงศ์
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก
49
1057120705
57042001
120705
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวังเงิน สุวงศ์เครือ
50
1057120706
57042002
120706
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายวันสว่าง สิงห์ชัย
51
1057120707
57042003
120707
นายชัยวัฒน์ ริณพัฒน์
52
1057120708
57042004
120708
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายธวัชชัย ข่ายแก้ว
สพม.36
53
1057120709
57042005
120709
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายปิยะ แก้วหาญ
54
1057120727
57042006
120727
นายนิทัศน์ สิทธิยศ
55
1057120729
57042007
120729
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสราวุธ อินทร์ต๊ะ
กลุ่มย่อยที่ 4
56
1057120728
57042008
120728
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสมเกียรติ รู้ธรรม
สพม. เขต 36
57
1057120730
57042009
120730
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
นายสว่าง ไชยปันดิ
-
58
1057120731
57042010
120731
นายอุทิศ ศิริรัตน์
59
1057120732
57042011
120732
นางสาววันรักษ์ ขันหอม