ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
54012001
ไม่เปิดใช้งาน
2
54012002
เปิดใช้งาน
3
54012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
54012004
เปิดใช้งาน
5
54012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
54012006
เปิดใช้งาน
7
54012008
ไม่เปิดใช้งาน
8
54012010
ไม่เปิดใช้งาน
9
54012011
เปิดใช้งาน
10
54012012
เปิดใช้งาน
11
54022001
ไม่เปิดใช้งาน
12
54022002
เปิดใช้งาน
13
54022003
ไม่เปิดใช้งาน
14
54022004
ไม่เปิดใช้งาน
15
54022005
ไม่เปิดใช้งาน
16
54022006
เปิดใช้งาน
17
55012001
ไม่เปิดใช้งาน
18
55012002
ไม่เปิดใช้งาน
19
55012003
เปิดใช้งาน
20
55012004
เปิดใช้งาน
21
55012006
ไม่เปิดใช้งาน
22
55012007
ไม่เปิดใช้งาน
23
55012008
ไม่เปิดใช้งาน
24
55012009
เปิดใช้งาน
25
55012011
เปิดใช้งาน
26
55012012
เปิดใช้งาน
27
55012014
เปิดใช้งาน
28
55012015
ไม่เปิดใช้งาน
29
55012016
ไม่เปิดใช้งาน
30
55012017
ไม่เปิดใช้งาน
31
55012018
ไม่เปิดใช้งาน
32
55013001
เปิดใช้งาน
33
55022001
ไม่เปิดใช้งาน
34
55022002
เปิดใช้งาน
35
55022003
ไม่เปิดใช้งาน
36
55022004
ไม่เปิดใช้งาน
37
55022005
ไม่เปิดใช้งาน
38
55022006
เปิดใช้งาน
39
55022007
ไม่เปิดใช้งาน
40
55022008
เปิดใช้งาน
41
55022009
ไม่เปิดใช้งาน
42
55022010
เปิดใช้งาน
43
55022011
ไม่เปิดใช้งาน
44
55022012
ไม่เปิดใช้งาน
45
55022013
เปิดใช้งาน
46
55022014
ไม่เปิดใช้งาน