ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
53012001
เปิดใช้งาน
2
53012002
เปิดใช้งาน
3
53012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
53012004
ไม่เปิดใช้งาน
5
53012005
ไม่เปิดใช้งาน
6
53012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
53012007
เปิดใช้งาน
8
53012008
เปิดใช้งาน
9
53012010
เปิดใช้งาน
10
53012011
ไม่เปิดใช้งาน
11
53012012
ไม่เปิดใช้งาน
12
53012013
เปิดใช้งาน
13
53012014
เปิดใช้งาน
14
53012015
ไม่เปิดใช้งาน
15
53022001
เปิดใช้งาน
16
53022002
เปิดใช้งาน
17
53022003
เปิดใช้งาน
18
53022004
ไม่เปิดใช้งาน
19
65012001
เปิดใช้งาน
20
65012002
ไม่เปิดใช้งาน
21
65012003
เปิดใช้งาน
22
65012004
เปิดใช้งาน
23
65012005
ไม่เปิดใช้งาน
24
65012006
ไม่เปิดใช้งาน
25
65012007
ไม่เปิดใช้งาน
26
65012008
เปิดใช้งาน
27
65012009
ไม่เปิดใช้งาน
28
65012010
ไม่เปิดใช้งาน
29
65012011
ไม่เปิดใช้งาน
30
65012012
เปิดใช้งาน
31
65012013
ไม่เปิดใช้งาน
32
65022001
เปิดใช้งาน
33
65022002
ไม่เปิดใช้งาน
34
65022003
ไม่เปิดใช้งาน
35
65022004
ไม่เปิดใช้งาน
36
65022005
เปิดใช้งาน
37
65022006
ไม่เปิดใช้งาน
38
65022007
ไม่เปิดใช้งาน
39
65022008
ไม่เปิดใช้งาน
40
65022009
ไม่เปิดใช้งาน
41
65022010
เปิดใช้งาน
42
65022011
ไม่เปิดใช้งาน
43
65022012
ไม่เปิดใช้งาน
44
65022013
ไม่เปิดใช้งาน
45
65032001
เปิดใช้งาน
46
65032002
เปิดใช้งาน
47
65032003
ไม่เปิดใช้งาน
48
65032004
เปิดใช้งาน
49
65032005
ไม่เปิดใช้งาน
50
65032006
ไม่เปิดใช้งาน
51
65032010
ไม่เปิดใช้งาน
52
65032011
ไม่เปิดใช้งาน
53
65032012
ไม่เปิดใช้งาน
54
65032013
ไม่เปิดใช้งาน
55
65032014
ไม่เปิดใช้งาน
56
65032015
เปิดใช้งาน
57
65032016
เปิดใช้งาน