ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
62012001
เปิดใช้งาน
2
62012002
เปิดใช้งาน
3
62012003
เปิดใช้งาน
4
62012004
เปิดใช้งาน
5
62012005
เปิดใช้งาน
6
62012006
ไม่เปิดใช้งาน
7
62012007
ไม่เปิดใช้งาน
8
62012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
62012009
เปิดใช้งาน
10
62012010
ไม่เปิดใช้งาน
11
62012011
เปิดใช้งาน
12
62012012
ไม่เปิดใช้งาน
13
62012013
เปิดใช้งาน
14
62012014
เปิดใช้งาน
15
62012015
เปิดใช้งาน
16
62012016
เปิดใช้งาน
17
62012017
เปิดใช้งาน
18
62012018
ไม่เปิดใช้งาน
19
62012019
เปิดใช้งาน
20
62022001
เปิดใช้งาน
21
62022002
เปิดใช้งาน
22
62022003
เปิดใช้งาน
23
62022004
เปิดใช้งาน
24
62022005
เปิดใช้งาน
25
62022006
ไม่เปิดใช้งาน
26
62022007
เปิดใช้งาน
27
62022008
ไม่เปิดใช้งาน
28
62022009
ไม่เปิดใช้งาน
29
62022010
เปิดใช้งาน
30
62022011
เปิดใช้งาน
31
62022012
ไม่เปิดใช้งาน
32
62022013
ไม่เปิดใช้งาน
33
66012001
ไม่เปิดใช้งาน
34
66012002
เปิดใช้งาน
35
66012003
เปิดใช้งาน
36
66012004
ไม่เปิดใช้งาน
37
66012005
ไม่เปิดใช้งาน
38
66012007
ไม่เปิดใช้งาน
39
66012008
เปิดใช้งาน
40
66012009
เปิดใช้งาน
41
66012010
เปิดใช้งาน
42
66012011
เปิดใช้งาน
43
66012012
เปิดใช้งาน
44
66012013
ไม่เปิดใช้งาน
45
66012014
ไม่เปิดใช้งาน
46
66012015
เปิดใช้งาน
47
66012016
ไม่เปิดใช้งาน
48
66022001
เปิดใช้งาน
49
66022002
ไม่เปิดใช้งาน
50
66022003
เปิดใช้งาน
51
66022004
เปิดใช้งาน
52
66022005
เปิดใช้งาน
53
66022006
ไม่เปิดใช้งาน
54
66022007
ไม่เปิดใช้งาน
55
66022008
เปิดใช้งาน
56
66022009
ไม่เปิดใช้งาน
57
66022010
ไม่เปิดใช้งาน
58
66022011
ไม่เปิดใช้งาน
59
66022013
ไม่เปิดใช้งาน
60
66022014
เปิดใช้งาน
61
66022015
ไม่เปิดใช้งาน
62
66022016
เปิดใช้งาน