ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
60012001
เปิดใช้งาน
2
60012002
เปิดใช้งาน
3
60012004
เปิดใช้งาน
4
60012005
เปิดใช้งาน
5
60012006
เปิดใช้งาน
6
60012008
เปิดใช้งาน
7
60012010
เปิดใช้งาน
8
60012011
เปิดใช้งาน
9
60012012
เปิดใช้งาน
10
60012013
เปิดใช้งาน
11
60012014
เปิดใช้งาน
12
60012015
เปิดใช้งาน
13
60012016
เปิดใช้งาน
14
60012017
เปิดใช้งาน
15
60022001
เปิดใช้งาน
16
60022002
เปิดใช้งาน
17
60022003
เปิดใช้งาน
18
60022004
เปิดใช้งาน
19
60022005
เปิดใช้งาน
20
60022006
เปิดใช้งาน
21
60022007
เปิดใช้งาน
22
60022008
เปิดใช้งาน
23
60032001
เปิดใช้งาน
24
60032002
เปิดใช้งาน
25
60032003
เปิดใช้งาน
26
60032004
เปิดใช้งาน
27
60032005
เปิดใช้งาน
28
60032006
เปิดใช้งาน
29
60032007
เปิดใช้งาน
30
60032008
เปิดใช้งาน
31
60032009
เปิดใช้งาน
32
60032010
เปิดใช้งาน
33
60032011
เปิดใช้งาน
34
60032012
เปิดใช้งาน
35
60032013
เปิดใช้งาน
36
60032014
เปิดใช้งาน
37
60032015
เปิดใช้งาน
38
61012001
เปิดใช้งาน
39
61012002
เปิดใช้งาน
40
61012003
เปิดใช้งาน
41
61012004
เปิดใช้งาน
42
61012005
เปิดใช้งาน
43
61012006
เปิดใช้งาน
44
61012007
เปิดใช้งาน
45
61012008
เปิดใช้งาน
46
61012009
เปิดใช้งาน
47
61012010
เปิดใช้งาน
48
61012011
เปิดใช้งาน
49
61012012
เปิดใช้งาน
50
61012013
เปิดใช้งาน
51
61012014
เปิดใช้งาน
52
61012015
เปิดใช้งาน
53
61012016
เปิดใช้งาน
54
61012017
เปิดใช้งาน
55
61012018
เปิดใช้งาน
56
61012019
เปิดใช้งาน
57
61012020
เปิดใช้งาน
58
61012021
เปิดใช้งาน