หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
11020001
สุเหร่าคลองใหม่
เปิดใช้งาน
2
11020002
เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
3
11020003
วัดมงคลโคธาวาส
เปิดใช้งาน
4
11020004
วัดสร่างโศก
เปิดใช้งาน
5
11020005
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
6
11020006
วัดสีล้ง
เปิดใช้งาน
7
11020007
ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน)
เปิดใช้งาน
8
11020008
วัดปานประสิทธาราม
เปิดใช้งาน
9
11020009
บ้านท้องคุ้ง
เปิดใช้งาน
10
11020010
วัดนิยมยาตรา
เปิดใช้งาน
11
11020011
ตลาดคลองสวน
เปิดใช้งาน
12
11020012
คลองกระแชงเตย
เปิดใช้งาน
13
11020013
คลองพระยานาคราช
เปิดใช้งาน
14
11020014
วัดสุคันธาวาส
เปิดใช้งาน
15
11020015
วัดคอลาด
เปิดใช้งาน
16
11020016
คลองหลุมลึก
เปิดใช้งาน
17
11020017
คลองสะบัดจาก
เปิดใช้งาน
18
11020018
ปากคลองชวดใหญ่
เปิดใช้งาน
19
11020019
วัดบางบ่อ
เปิดใช้งาน
20
11020020
อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
21
11020021
คลองกันยา
เปิดใช้งาน
22
11020022
วัดบางพลีน้อย
เปิดใช้งาน
23
11020023
วัดเกาะแก้ว
เปิดใช้งาน
24
11020024
วัดนาคราช
เปิดใช้งาน
25
11020025
ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์
เปิดใช้งาน
26
11020026
วัดโคธาราม
เปิดใช้งาน
27
11020027
วัดลาดหวาย
เปิดใช้งาน
28
11020028
วัดบางเพรียง
เปิดใช้งาน
29
11020029
ตลาดบางพลีน้อย
เปิดใช้งาน
30
11020030
คลองบ้านระกาศ
เปิดใช้งาน
31
11020031
วัดบางนางเพ็ง
เปิดใช้งาน
32
11020032
ชุมชนวัดบ้านระกาศ
เปิดใช้งาน
33
11020033
ตลาดปากคลองเจ้า
เปิดใช้งาน
34
11020035
วัดกาหลง
เปิดใช้งาน
35
11020036
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
36
11020037
คลองปลัดเปรียง
ไม่เปิดใช้งาน
37
11020038
วัดสลุด
เปิดใช้งาน
38
11020039
วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )
เปิดใช้งาน
39
11020040
วัดบางโฉลงนอก
เปิดใช้งาน
40
11020041
วัดบางโฉลงใน
เปิดใช้งาน
41
11020042
หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ
เปิดใช้งาน
42
11020043
คลองบางน้ำจืด
เปิดใช้งาน
43
11020044
วัดราษฎร์บูรณะ
เปิดใช้งาน
44
11020045
คลองบางกะอี่
เปิดใช้งาน
45
11020046
คลองบางกะสี
เปิดใช้งาน
46
11020047
สุเหร่าบางปลา
เปิดใช้งาน
47
11020048
สุเหร่าบางกะสี
เปิดใช้งาน
48
11020049
วัดราษฎร์นิยมธรรม
เปิดใช้งาน
49
11020050
คลองบางแก้ว
เปิดใช้งาน
50
11020051
คลองบางกระบือ
เปิดใช้งาน
51
11020052
ธนสิทธิ์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
52
11020053
เตรียมปริญญานุสรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
53
11020054
วัดบางพลีใหญ่กลาง
เปิดใช้งาน
54
11020055
วัดบางพลีใหญ่ใน
เปิดใช้งาน
55
11020056
วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร)
เปิดใช้งาน
56
11020057
คลองลาดกระบัง
เปิดใช้งาน
57
11020058
เทวะคลองตรง
เปิดใช้งาน
58
11020059
พรหมพิกุลทอง
เปิดใช้งาน
59
11020061
ละมูลรอดศิริ
เปิดใช้งาน
60
11020062
วัดบัวโรย
เปิดใช้งาน
61
11020063
วัดเสาธงกลาง
เปิดใช้งาน
62
11020064
วัดเสาธงนอก
เปิดใช้งาน
63
11020065
วัดมงคลนิมิตร
เปิดใช้งาน
64
11020066
สุเหร่าบ้านไร่
เปิดใช้งาน
65
11020067
อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
ไม่เปิดใช้งาน
66
11020068
รัตนโกสินทร์ ๙
เปิดใช้งาน
67
11020069
คลองเจริญราษฎร์
เปิดใช้งาน
68
11020070
วัดหัวคู้
เปิดใช้งาน
69
11020071
ปากคลองมอญ
เปิดใช้งาน
70
11020072
วัดจรเข้ใหญ่
เปิดใช้งาน
71
11020073
วัดศรีวารีน้อย
เปิดใช้งาน