หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
12020002
วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
2
12020003
วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
เปิดใช้งาน
3
12020006
ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
เปิดใช้งาน
4
12020007
อนุบาลบางใหญ่
ไม่เปิดใช้งาน
5
12020008
วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
6
12020009
ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
เปิดใช้งาน
7
12020012
วัดเอนกดิษฐาราม
เปิดใช้งาน
8
12020013
บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
9
12020017
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ไม่เปิดใช้งาน
10
12020019
วัดอินทร์
เปิดใช้งาน
11
12020020
แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
เปิดใช้งาน
12
12020023
คล้ายสอนศึกษา
เปิดใช้งาน
13
12020024
ชุมชนไมตรีอุทิศ
เปิดใช้งาน
14
12020025
ประชารัฐบำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
15
12020026
แสงประเสริฐ
เปิดใช้งาน
16
12020028
ชุมชนวัดบางไผ่
ไม่เปิดใช้งาน
17
12020029
วัดลาดปลาดุก
เปิดใช้งาน
18
12020030
วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
เปิดใช้งาน
19
12020031
วัดโมลี(นันทวิมล)
ไม่เปิดใช้งาน
20
12020035
สุเหร่าปากคลองลำรี
เปิดใช้งาน
21
12020036
สุเหร่าเขียว
เปิดใช้งาน
22
12020037
ประสานสามัคคีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
23
12020038
แสงประทีปรัฐบำรุง
เปิดใช้งาน
24
12020040
วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)
เปิดใช้งาน
25
12020041
เจริญรัฐอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
26
12020042
วัดคลองขุนศรี
เปิดใช้งาน
27
12020043
บ้านคลองพระพิมล
ไม่เปิดใช้งาน
28
12020044
วัดยอดพระพิมล
เปิดใช้งาน
29
12020045
บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
ไม่เปิดใช้งาน
30
12020046
วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
31
12020047
สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
เปิดใช้งาน
32
12020048
วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
เปิดใช้งาน
33
12020049
วัดคลองเจ้า(แช่มชื่นราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
34
12020050
ชุมชนวัดไทรน้อย
เปิดใช้งาน
35
12020051
วัดคลองตาคล้าย
เปิดใช้งาน
36
12020052
บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
ไม่เปิดใช้งาน
37
12020053
วัดไทรใหญ่(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
38
12020054
ดีมากอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
39
12020058
บ้านราษฎร์นิยม(จอประยูรอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
40
12020059
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
เปิดใช้งาน
41
12020060
วัดลากค้อน
เปิดใช้งาน
42
12020061
วัดเพรางาย
เปิดใช้งาน
43
12020062
บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
44
12020063
วัดเสนีวงศ์
ไม่เปิดใช้งาน
45
12020064
วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
46
12020066
วัดศาลากุล
ไม่เปิดใช้งาน
47
12020067
คลองเกลือ
เปิดใช้งาน
48
12020068
วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
49
12020069
สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
50
12020070
วัดศรีเขตนันทาราม
เปิดใช้งาน
51
12020071
วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
เปิดใช้งาน
52
12020072
วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
53
12020073
รุ่งเรืองวิทยา
เปิดใช้งาน
54
12020075
วัดเชิงเลน
เปิดใช้งาน
55
12020076
ชลประทานสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
56
12020077
ประเสริฐอิสลาม
เปิดใช้งาน
57
12020078
วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
58
12020079
วัดตาล
เปิดใช้งาน
59
12020082
วัดผาสุกมณีจักร
ไม่เปิดใช้งาน
60
12020083
วัดโพธิ์บ้านอ้อย
ไม่เปิดใช้งาน
61
12020086
ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
ไม่เปิดใช้งาน
62
12020087
วัดกลางเกร็ด
ไม่เปิดใช้งาน
63
12020089
วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
เปิดใช้งาน