หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
14010003
ประชาสามัคคี
เปิดใช้งาน
2
14010004
บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
เปิดใช้งาน
3
14010005
วัดกลางคลองสระบัว
เปิดใช้งาน
4
14010006
วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
เปิดใช้งาน
5
14010007
ประตูชัย
เปิดใช้งาน
6
14010008
อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
เปิดใช้งาน
7
14010009
วัดไผ่
เปิดใช้งาน
8
14010010
วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
เปิดใช้งาน
9
14010011
วัดกษัตราธิราช
เปิดใช้งาน
10
14010012
วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
เปิดใช้งาน
11
14010014
ปฐมวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
12
14010015
วัดกุฎีลาย
เปิดใช้งาน
13
14010016
วัดทำใหม่
เปิดใช้งาน
14
14010017
วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
เปิดใช้งาน
15
14010018
วัดช้าง
เปิดใช้งาน
16
14010019
วัดปากกราน
เปิดใช้งาน
17
14010020
วัดพระญาติการาม
เปิดใช้งาน
18
14010021
วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
เปิดใช้งาน
19
14010022
วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
เปิดใช้งาน
20
14010023
สุดินสหราษฎร์
เปิดใช้งาน
21
14010024
ลุมพลีชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
22
14010025
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
เปิดใช้งาน
23
14010026
วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
24
14010027
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
25
14010030
พรพินิตพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
26
14010031
วัดพุทไธศวรรย์
เปิดใช้งาน
27
14010032
วัดหันตรา
เปิดใช้งาน
28
14010034
วัดบัวงาม
เปิดใช้งาน
29
14010035
วัดจําปา
เปิดใช้งาน
30
14010036
วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
เปิดใช้งาน
31
14010037
วัดสฎางค์
เปิดใช้งาน
32
14010038
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
33
14010039
วัดหัวหิน
เปิดใช้งาน
34
14010040
วัดสะตือ
เปิดใช้งาน
35
14010042
ชุมชนวัดบ้านร่อม
เปิดใช้งาน
36
14010043
วัดดอนประดู่
เปิดใช้งาน
37
14010044
วัดแค
เปิดใช้งาน
38
14010045
วัดเทพคันธาราม
เปิดใช้งาน
39
14010046
วัดสามเรือน
เปิดใช้งาน
40
14010047
วัดโพธิ์เอน
เปิดใช้งาน
41
14010048
วัดบึง
เปิดใช้งาน
42
14010049
วัดวังแดงเหนือ
เปิดใช้งาน
43
14010051
วัดศาลาลอย
เปิดใช้งาน
44
14010052
วัดนางคุ่ม
เปิดใช้งาน
45
14010053
ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
เปิดใช้งาน
46
14010054
บ่อแร่
เปิดใช้งาน
47
14010056
วัดทุ่งมน
เปิดใช้งาน
48
14010057
วัดบ้านแถว
เปิดใช้งาน
49
14010058
ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
50
14010059
วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต)
เปิดใช้งาน
51
14010060
วัดมเหยงค์
เปิดใช้งาน
52
14010061
วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
53
14010063
นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)
เปิดใช้งาน
54
14010065
วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล)
เปิดใช้งาน
55
14010066
วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์)
เปิดใช้งาน
56
14010067
วัดบ้านดาบ
เปิดใช้งาน
57
14010068
วัดลาย (ทวีปัญญา)
เปิดใช้งาน
58
14010069
วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
59
14010070
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
เปิดใช้งาน
60
14010071
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง)
เปิดใช้งาน
61
14010072
วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
62
14010073
วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
63
14010074
วัดปรีดาราม
เปิดใช้งาน
64
14010075
วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)
เปิดใช้งาน
65
14010076
วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา)
เปิดใช้งาน
66
14010077
บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
67
14010078
วัดจอมเกษ
เปิดใช้งาน
68
14010080
วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
69
14010081
วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
70
14010082
วัดศรีภวังค์
เปิดใช้งาน
71
14010083
วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
72
14010084
วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
73
14010085
วัดพระงาม
เปิดใช้งาน
74
14010086
วัดบางเดื่อ
เปิดใช้งาน
75
14010087
วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
76
14010088
วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
77
14010089
วัดเกาะเลิ่ง
เปิดใช้งาน
78
14010091
วัดนาค
เปิดใช้งาน
79
14010092
วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ)
เปิดใช้งาน
80
14010093
วัดแก้วตา
ไม่เปิดใช้งาน
81
14010094
ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)
เปิดใช้งาน
82
14010095
วัดบ้านม้า
เปิดใช้งาน
83
14010096
วัดโพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
84
14010097
วัดอินกัลยา
เปิดใช้งาน
85
14010098
วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
86
14010099
วัดนนทรีย์
เปิดใช้งาน
87
14010100
วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
88
14010102
วัดโพธิ์หอม
เปิดใช้งาน
89
14010103
วัดดาวคะนอง
เปิดใช้งาน
90
14010104
วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
91
14010106
วัดดอกไม้
เปิดใช้งาน
92
14010109
วัดไก่
เปิดใช้งาน
93
14010110
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
เปิดใช้งาน
94
14010112
ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
95
14010113
วัดโคกกรวด
เปิดใช้งาน
96
14010114
วัดโคกสังข์
เปิดใช้งาน
97
14010115
บ้านดอนข่อย
เปิดใช้งาน
98
14010116
ตะโกดอนหญ้านาง
เปิดใช้งาน
99
14010119
วัดภาชี
เปิดใช้งาน
100
14010121
วัดนาอุ่น
เปิดใช้งาน
101
14010122
วัดหัวคุ้ง
เปิดใช้งาน
102
14010124
วัดหนองบัว
เปิดใช้งาน
103
14010125
วัดอุทการาม
เปิดใช้งาน
104
14010126
วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
105
14010127
ชุมชนวัดระโสม
เปิดใช้งาน
106
14010128
วัดมาบโพธิ์
เปิดใช้งาน
107
14010129
วัดผดุงธรรม
เปิดใช้งาน
108
14010130
วัดหนองนาง
เปิดใช้งาน
109
14010133
วัดหนองเป้า
เปิดใช้งาน
110
14010134
วัดธรรมจริยา
เปิดใช้งาน
111
14010135
วัดศรีประชา
เปิดใช้งาน
112
14010136
วัดวงษ์สวรรค์
เปิดใช้งาน
113
14010137
กลางคลอง 27
เปิดใช้งาน
114
14010138
วัดยมนาตามธรรม
เปิดใช้งาน
115
14010139
สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา
เปิดใช้งาน
116
14010140
วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
117
14010141
บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
118
14010142
บ้านบ่อตาโล่
เปิดใช้งาน
119
14010143
วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
120
14010144
มุสลิมบำรุง
เปิดใช้งาน
121
14010145
วัดศิวาราม
เปิดใช้งาน
122
14010146
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
ไม่เปิดใช้งาน
123
14010147
วัดพะยอม
เปิดใช้งาน
124
14010148
ชลประทานอนุเคราะห์
เปิดใช้งาน
125
14010149
วัดบ้านช้าง
เปิดใช้งาน
126
14010150
บ้านกะทุ่มลาย
เปิดใช้งาน
127
14010151
วังน้อยวิทยาภูมิ
เปิดใช้งาน
128
14010152
จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์
เปิดใช้งาน
129
14010153
วัดลาดทราย
เปิดใช้งาน
130
14010154
วัดกุฎีประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
131
14010155
วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)
เปิดใช้งาน
132
14010156
วัดสว่างอารมณ์
เปิดใช้งาน
133
14010157
วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)
เปิดใช้งาน
134
14010158
สิทธิพยากรณ์
เปิดใช้งาน
135
14010159
คอตันคลอง 27
เปิดใช้งาน
136
14010160
บ้านลำแดง
เปิดใช้งาน
137
14010161
วัดสะแก
เปิดใช้งาน
138
14010162
วัดโตนด
เปิดใช้งาน
139
14010163
บ้านเป็ด
เปิดใช้งาน
140
14010164
วัดคานหาม
เปิดใช้งาน
141
14010165
วัดโคกมะยม
เปิดใช้งาน
142
14010166
เชาวน์วัศ
เปิดใช้งาน
143
14010167
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
144
14010168
วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
145
14010169
บ้านช้าง
เปิดใช้งาน
146
14010170
วัดบ้านหีบ
เปิดใช้งาน
147
14010171
วัดนางชี
เปิดใช้งาน
148
14010172
วัดไทรงาม
เปิดใช้งาน
149
14010173
วัดพรานนก
เปิดใช้งาน
150
14010175
วัดโพธิ์สาวหาญ
เปิดใช้งาน
151
14010176
วัดโคกโพธิ์
เปิดใช้งาน
152
14010178
วัดดอนพุดซา
เปิดใช้งาน
153
14010179
วัดกุ่มแต้
เปิดใช้งาน
154
14010180
วัดอุทัย (เชาวนวิทยา)
เปิดใช้งาน
155
14010181
บ้านข่อยโทน
เปิดใช้งาน
156
14010182
วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
157
14010183
บ้านคู้คด
เปิดใช้งาน
158
14010184
วัดหนองไม้ซุง
เปิดใช้งาน
159
14010185
วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180
เปิดใช้งาน
160
14010186
วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
เปิดใช้งาน
161
14010187
วัดจำปา
เปิดใช้งาน
162
14010188
วัดโตนดเตี้ย
ไม่เปิดใช้งาน
163
14010189
วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
164
14010191
วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ
เปิดใช้งาน
165
14010192
วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
166
14010193
วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา
เปิดใช้งาน
167
14010196
วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์)
เปิดใช้งาน
168
14010197
วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์
เปิดใช้งาน
169
14010199
วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง)
เปิดใช้งาน
170
14010201
ชุมชนวัดสุเมธ
เปิดใช้งาน
171
14010203
วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
172
14010204
วัดโพธิ์
เปิดใช้งาน
173
14010205
วัดปากคลอง (ประชามหาราช)
เปิดใช้งาน
174
14010206
วัดนครโปรดสัตว์
เปิดใช้งาน
175
14010207
วัดไก่เตี้ย
เปิดใช้งาน
176
14010208
วัดโบสถ์
เปิดใช้งาน
177
14010210
วัดท้าวอู่ทอง
เปิดใช้งาน
178
14010211
โพธิ์ราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
179
14010212
ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา)
เปิดใช้งาน