ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
14020002
เปิดใช้งาน
2
14020005
เปิดใช้งาน
3
14020006
ไม่เปิดใช้งาน
4
14020007
เปิดใช้งาน
5
14020008
เปิดใช้งาน
6
14020009
ไม่เปิดใช้งาน
7
14020010
ไม่เปิดใช้งาน
8
14020011
ไม่เปิดใช้งาน
9
14020013
เปิดใช้งาน
10
14020014
เปิดใช้งาน
11
14020016
ไม่เปิดใช้งาน
12
14020017
ไม่เปิดใช้งาน
13
14020018
เปิดใช้งาน
14
14020020
เปิดใช้งาน
15
14020021
เปิดใช้งาน
16
14020022
ไม่เปิดใช้งาน
17
14020023
เปิดใช้งาน
18
14020024
ไม่เปิดใช้งาน
19
14020025
เปิดใช้งาน
20
14020026
เปิดใช้งาน
21
14020027
ไม่เปิดใช้งาน
22
14020028
ไม่เปิดใช้งาน
23
14020029
ไม่เปิดใช้งาน
24
14020030
ไม่เปิดใช้งาน
25
14020032
ไม่เปิดใช้งาน
26
14020033
ไม่เปิดใช้งาน
27
14020034
ไม่เปิดใช้งาน
28
14020035
เปิดใช้งาน
29
14020036
ไม่เปิดใช้งาน
30
14020037
ไม่เปิดใช้งาน
31
14020038
ไม่เปิดใช้งาน
32
14020039
ไม่เปิดใช้งาน
33
14020041
ไม่เปิดใช้งาน
34
14020042
ไม่เปิดใช้งาน
35
14020043
เปิดใช้งาน
36
14020044
เปิดใช้งาน
37
14020045
ไม่เปิดใช้งาน
38
14020046
เปิดใช้งาน
39
14020047
เปิดใช้งาน
40
14020049
เปิดใช้งาน
41
14020050
ไม่เปิดใช้งาน
42
14020051
ไม่เปิดใช้งาน
43
14020053
ไม่เปิดใช้งาน
44
14020054
ไม่เปิดใช้งาน
45
14020055
ไม่เปิดใช้งาน
46
14020056
เปิดใช้งาน
47
14020057
ไม่เปิดใช้งาน
48
14020058
เปิดใช้งาน
49
14020061
ไม่เปิดใช้งาน
50
14020062
เปิดใช้งาน
51
14020063
ไม่เปิดใช้งาน
52
14020064
ไม่เปิดใช้งาน
53
14020065
ไม่เปิดใช้งาน
54
14020066
ไม่เปิดใช้งาน
55
14020067
เปิดใช้งาน
56
14020068
เปิดใช้งาน
57
14020069
ไม่เปิดใช้งาน
58
14020070
เปิดใช้งาน
59
14020072
ไม่เปิดใช้งาน
60
14020073
เปิดใช้งาน
61
14020074
ไม่เปิดใช้งาน
62
14020075
ไม่เปิดใช้งาน
63
14020076
ไม่เปิดใช้งาน
64
14020077
ไม่เปิดใช้งาน
65
14020078
ไม่เปิดใช้งาน
66
14020079
ไม่เปิดใช้งาน
67
14020080
ไม่เปิดใช้งาน
68
14020081
ไม่เปิดใช้งาน
69
14020082
ไม่เปิดใช้งาน
70
14020083
ไม่เปิดใช้งาน
71
14020085
ไม่เปิดใช้งาน
72
14020086
เปิดใช้งาน
73
14020087
เปิดใช้งาน
74
14020088
ไม่เปิดใช้งาน
75
14020089
เปิดใช้งาน
76
14020091
เปิดใช้งาน
77
14020092
ไม่เปิดใช้งาน
78
14020093
เปิดใช้งาน
79
14020094
ไม่เปิดใช้งาน
80
14020095
ไม่เปิดใช้งาน
81
14020096
เปิดใช้งาน
82
14020097
เปิดใช้งาน
83
14020098
ไม่เปิดใช้งาน
84
14020099
ไม่เปิดใช้งาน
85
14020100
ไม่เปิดใช้งาน
86
14020101
ไม่เปิดใช้งาน
87
14020102
ไม่เปิดใช้งาน
88
14020103
ไม่เปิดใช้งาน
89
14020104
ไม่เปิดใช้งาน
90
14020105
ไม่เปิดใช้งาน
91
14020106
เปิดใช้งาน
92
14020108
ไม่เปิดใช้งาน
93
14020109
ไม่เปิดใช้งาน
94
14020110
ไม่เปิดใช้งาน
95
14020111
ไม่เปิดใช้งาน
96
14020112
ไม่เปิดใช้งาน
97
14020113
เปิดใช้งาน
98
14020114
ไม่เปิดใช้งาน
99
14020115
ไม่เปิดใช้งาน
100
14020116
เปิดใช้งาน
101
14020117
ไม่เปิดใช้งาน
102
14020118
ไม่เปิดใช้งาน
103
14020119
ไม่เปิดใช้งาน
104
14020120
ไม่เปิดใช้งาน
105
14020121
ไม่เปิดใช้งาน
106
14020122
ไม่เปิดใช้งาน
107
14020123
ไม่เปิดใช้งาน
108
14020124
ไม่เปิดใช้งาน
109
14020125
ไม่เปิดใช้งาน
110
14020126
ไม่เปิดใช้งาน
111
14020127
เปิดใช้งาน
112
14020128
เปิดใช้งาน
113
14020129
ไม่เปิดใช้งาน
114
14020130
เปิดใช้งาน
115
14020131
เปิดใช้งาน
116
14020132
เปิดใช้งาน
117
14020133
ไม่เปิดใช้งาน
118
14020135
ไม่เปิดใช้งาน
119
14020137
ไม่เปิดใช้งาน
120
14020138
เปิดใช้งาน
121
14020139
ไม่เปิดใช้งาน
122
14020140
ไม่เปิดใช้งาน
123
14020144
ไม่เปิดใช้งาน
124
14020145
ไม่เปิดใช้งาน
125
14020147
ไม่เปิดใช้งาน
126
14020148
ไม่เปิดใช้งาน
127
14020150
เปิดใช้งาน
128
14020151
ไม่เปิดใช้งาน
129
14020152
เปิดใช้งาน
130
14020153
เปิดใช้งาน
131
14020154
ไม่เปิดใช้งาน
132
14020155
เปิดใช้งาน
133
14020156
ไม่เปิดใช้งาน
134
14020157
ไม่เปิดใช้งาน
135
14020159
ไม่เปิดใช้งาน
136
14020161
ไม่เปิดใช้งาน
137
14020162
ไม่เปิดใช้งาน
138
14020163
ไม่เปิดใช้งาน
139
14020164
ไม่เปิดใช้งาน
140
14020165
เปิดใช้งาน
141
14020166
ไม่เปิดใช้งาน
142
14020167
เปิดใช้งาน
143
14020169
ไม่เปิดใช้งาน
144
14020170
ไม่เปิดใช้งาน
145
14020171
เปิดใช้งาน
146
14020172
ไม่เปิดใช้งาน
147
14020173
เปิดใช้งาน
148
14020174
ไม่เปิดใช้งาน
149
14020175
เปิดใช้งาน
150
14020176
ไม่เปิดใช้งาน
151
14020177
ไม่เปิดใช้งาน
152
14020178
ไม่เปิดใช้งาน
153
14020179
ไม่เปิดใช้งาน
154
14020180
ไม่เปิดใช้งาน
155
14020181
เปิดใช้งาน
156
14020182
ไม่เปิดใช้งาน
157
14020183
ไม่เปิดใช้งาน
158
14020184
ไม่เปิดใช้งาน