หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
14020002
วัดกระแชง
เปิดใช้งาน
2
14020005
วัดอนุกุญชราราม
เปิดใช้งาน
3
14020006
วัดศิริสุขาราม
ไม่เปิดใช้งาน
4
14020007
วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ)
เปิดใช้งาน
5
14020008
ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
เปิดใช้งาน
6
14020009
บ้านเชียงรากน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
7
14020010
ศรีบางไทร
ไม่เปิดใช้งาน
8
14020011
ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)
ไม่เปิดใช้งาน
9
14020013
วัดสง่างาม
เปิดใช้งาน
10
14020014
บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
เปิดใช้งาน
11
14020016
สินสังวาลย์อุทิศ
ไม่เปิดใช้งาน
12
14020017
วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
ไม่เปิดใช้งาน
13
14020018
วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
เปิดใช้งาน
14
14020020
วัดทางยาว
เปิดใช้งาน
15
14020021
วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
เปิดใช้งาน
16
14020022
วัดโพธิ์แตงใต้
เปิดใช้งาน
17
14020023
วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
18
14020024
วัดไม้ตราสมาชิการาม
ไม่เปิดใช้งาน
19
14020025
วัดเชิงเลน
เปิดใช้งาน
20
14020026
วัดโบสถ์สมพรชัย
เปิดใช้งาน
21
14020027
วัดสนามไชย
เปิดใช้งาน
22
14020028
บางไทร
ไม่เปิดใช้งาน
23
14020029
วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
24
14020030
วัดสุนทราราม
เปิดใช้งาน
25
14020032
วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
26
14020033
วัดโพธิ์
เปิดใช้งาน
27
14020034
วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
28
14020035
วัดปราสาททอง
เปิดใช้งาน
29
14020036
วัดบุญกันนาวาส
เปิดใช้งาน
30
14020037
วัดไทรน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
31
14020038
วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
เปิดใช้งาน
32
14020039
วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
ไม่เปิดใช้งาน
33
14020041
วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
ไม่เปิดใช้งาน
34
14020042
วัดโบสถ์
ไม่เปิดใช้งาน
35
14020043
วัดบางบาล
เปิดใช้งาน
36
14020044
ประชากรรังสฤษฏ์
เปิดใช้งาน
37
14020045
วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
เปิดใช้งาน
38
14020046
วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
39
14020047
วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
เปิดใช้งาน
40
14020049
วัดขวิด
เปิดใช้งาน
41
14020050
วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
42
14020051
วัดแจ้ง
เปิดใช้งาน
43
14020053
วัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
44
14020054
วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
ไม่เปิดใช้งาน
45
14020055
วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
ไม่เปิดใช้งาน
46
14020056
วัดไผ่ล้อม
เปิดใช้งาน
47
14020057
วัดเชิงท่า
ไม่เปิดใช้งาน
48
14020058
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์
เปิดใช้งาน
49
14020061
ราษฎร์นิรมิตร
ไม่เปิดใช้งาน
50
14020062
เชียงรากน้อย
ไม่เปิดใช้งาน
51
14020063
วัดธรรมนาวา
ไม่เปิดใช้งาน
52
14020064
วัดเปรมปรีชา
ไม่เปิดใช้งาน
53
14020065
วัดตลาด (อุดมวิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
54
14020066
ราษฎร์บํารุง
ไม่เปิดใช้งาน
55
14020067
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
เปิดใช้งาน
56
14020068
บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
57
14020069
วัดบางเคียน
ไม่เปิดใช้งาน
58
14020070
วัดบ้านกลิ้ง
เปิดใช้งาน
59
14020072
วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
60
14020073
วัดขนอนบ้านกรด
เปิดใช้งาน
61
14020074
วัดสุทธิรุจิราราม
เปิดใช้งาน
62
14020075
เจ้าฟ้าสร้าง
เปิดใช้งาน
63
14020076
บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
เปิดใช้งาน
64
14020077
วัดโพธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
65
14020078
ปราสาททองวิทยา
เปิดใช้งาน
66
14020079
วัดชุมพลนิกายาราม
เปิดใช้งาน
67
14020080
ชุมชนวัดกำแพง
ไม่เปิดใช้งาน
68
14020081
วัดบ้านสร้าง
ไม่เปิดใช้งาน
69
14020082
วัดทำใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
70
14020083
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
71
14020085
วัดลาดระโหง
ไม่เปิดใช้งาน
72
14020086
วัดยม
เปิดใช้งาน
73
14020087
วัดสามเรือน
เปิดใช้งาน
74
14020088
วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษาคาร)
เปิดใช้งาน
75
14020089
วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
เปิดใช้งาน
76
14020091
วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
77
14020092
วัดตาลานเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
78
14020093
วัดท่าดินแดง
เปิดใช้งาน
79
14020094
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
80
14020095
วัดบ้านแค
เปิดใช้งาน
81
14020096
วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
เปิดใช้งาน
82
14020097
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
เปิดใช้งาน
83
14020098
วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
ไม่เปิดใช้งาน
84
14020099
วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
85
14020100
วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
86
14020101
วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
ไม่เปิดใช้งาน
87
14020102
วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
88
14020103
วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
89
14020104
วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
90
14020105
วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
91
14020106
วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
92
14020108
รอซีดี
ไม่เปิดใช้งาน
93
14020109
มาลาอีสงเคราะห์
ไม่เปิดใช้งาน
94
14020110
วัดราษฎร์ปุณณาราม
เปิดใช้งาน
95
14020111
ประสิทธิ์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
96
14020112
สามัคคีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
97
14020113
วัดโสภณเจติการาม
เปิดใช้งาน
98
14020114
คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
99
14020115
วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล)
ไม่เปิดใช้งาน
100
14020116
สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
101
14020117
วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ)
ไม่เปิดใช้งาน
102
14020118
รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
103
14020119
ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
เปิดใช้งาน
104
14020120
วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
ไม่เปิดใช้งาน
105
14020121
วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
ไม่เปิดใช้งาน
106
14020122
อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
107
14020123
วัดสุทธาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
108
14020124
วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
ไม่เปิดใช้งาน
109
14020125
วัดตรีพาราสีมาเขต
ไม่เปิดใช้งาน
110
14020126
สัตตปทุมบำรุง
เปิดใช้งาน
111
14020127
วิทยานนท์
เปิดใช้งาน
112
14020128
วัดราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
113
14020129
หงสประภาสประสิทธิ์
ไม่เปิดใช้งาน
114
14020130
วัดลาดประทุมคงคาราม
เปิดใช้งาน
115
14020131
วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
116
14020132
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
เปิดใช้งาน
117
14020133
วัดเจ้าเจ็ดใน
ไม่เปิดใช้งาน
118
14020135
ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
119
14020137
วัดไชยภูมิ
ไม่เปิดใช้งาน
120
14020138
วัดแก้วสุวรรณ
เปิดใช้งาน
121
14020139
วัดปิ่นแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
122
14020140
วัดจรเข้ไล่
ไม่เปิดใช้งาน
123
14020144
วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
124
14020145
บ้านแถววิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
125
14020147
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
ไม่เปิดใช้งาน
126
14020148
วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
ไม่เปิดใช้งาน
127
14020150
วัดกลาง
เปิดใช้งาน
128
14020151
วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
ไม่เปิดใช้งาน
129
14020152
วัดรางจระเข้
เปิดใช้งาน
130
14020153
จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
เปิดใช้งาน
131
14020154
จุฬาราษฎร์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
132
14020155
วัดอู่ตะเภา
เปิดใช้งาน
133
14020156
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
ไม่เปิดใช้งาน
134
14020157
ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
ไม่เปิดใช้งาน
135
14020159
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
ไม่เปิดใช้งาน
136
14020161
วัดบ้านแพน
ไม่เปิดใช้งาน
137
14020162
วัดสามตุ่ม
ไม่เปิดใช้งาน
138
14020163
วัดคู้สลอด
ไม่เปิดใช้งาน
139
14020164
วัดหัวเวียง
ไม่เปิดใช้งาน
140
14020165
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
141
14020166
วัดบันไดช้าง
ไม่เปิดใช้งาน
142
14020167
วัดประดู่โลกเชษฐ์
เปิดใช้งาน
143
14020169
วัดบางซ้ายใน
ไม่เปิดใช้งาน
144
14020170
โคกตาพรหม
ไม่เปิดใช้งาน
145
14020171
ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
เปิดใช้งาน
146
14020172
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์)
ไม่เปิดใช้งาน
147
14020173
วัดสุคนธาราม
เปิดใช้งาน
148
14020174
วัดเทพมงคล
ไม่เปิดใช้งาน
149
14020175
วัดฤกษ์บุญมี
เปิดใช้งาน
150
14020176
วัดวังชะโด
ไม่เปิดใช้งาน
151
14020177
คอตัน
ไม่เปิดใช้งาน
152
14020178
วัดเศวตศิลาราม
เปิดใช้งาน
153
14020179
วัดใหม่ต้านทาน
เปิดใช้งาน
154
14020180
วัดสามเพลง
ไม่เปิดใช้งาน
155
14020181
วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
เปิดใช้งาน
156
14020182
วัดดอนพัฒนาราม
ไม่เปิดใช้งาน
157
14020183
วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
ไม่เปิดใช้งาน
158
14020184
คชเวกวิทยา
เปิดใช้งาน