หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
27010001
บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)
เปิดใช้งาน
2
27010002
บ้านลุงพลู
เปิดใช้งาน
3
27010003
วนาสงเคราะห์
เปิดใช้งาน
4
27010004
บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
5
27010005
บ้านคลองน้ำใส
เปิดใช้งาน
6
27010006
โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น
เปิดใช้งาน
7
27010007
สามัคคีประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
8
27010009
วัดใหม่โพธิ์ทอง
เปิดใช้งาน
9
27010010
บ้านวังจั่น
เปิดใช้งาน
10
27010011
บ้านท่าเกษม
เปิดใช้งาน
11
27010012
บ้านคลองอุดมสุข
เปิดใช้งาน
12
27010013
บ้านหนองนกกระเรียน
ไม่เปิดใช้งาน
13
27010014
บ้านทุ่งพระ
เปิดใช้งาน
14
27010015
อนุบาลเมืองสระแก้ว
เปิดใช้งาน
15
27010016
บ้านคลองปลาโด
เปิดใช้งาน
16
27010017
บ้านคลองศรีเมือง
เปิดใช้งาน
17
27010018
บ้านคลองผักขม
เปิดใช้งาน
18
27010019
บ้านโป่งดาวเรือง
เปิดใช้งาน
19
27010020
บ้านคลองน้ำเขียว
เปิดใช้งาน
20
27010021
บ้านท่ากะบาก
เปิดใช้งาน
21
27010022
บ้านหนองเตียน
เปิดใช้งาน
22
27010023
บ้านกิโลสาม
เปิดใช้งาน
23
27010024
บ้านป่าระกำ
เปิดใช้งาน
24
27010025
บ้านแก้ง
เปิดใช้งาน
25
27010026
บ้านห้วย
เปิดใช้งาน
26
27010027
บ้านเหล่ากกโก
ไม่เปิดใช้งาน
27
27010028
เขาสิงโต
เปิดใช้งาน
28
27010029
บ้านแสงจันทร์
เปิดใช้งาน
29
27010030
บ้านเนินดินแดง
ไม่เปิดใช้งาน
30
27010031
บ้านคลองหมากนัด
เปิดใช้งาน
31
27010033
บ้านท่าระพา
เปิดใช้งาน
32
27010034
บ้านเนินสวนอ้อย
เปิดใช้งาน
33
27010035
บ้านหนองไทร
เปิดใช้งาน
34
27010036
บ้านเขามะกา
เปิดใช้งาน
35
27010037
บ้านหนองข่า
เปิดใช้งาน
36
27010038
บ้านศาลาลำดวน
เปิดใช้งาน
37
27010039
บ้านหนองผูกเต่า
เปิดใช้งาน
38
27010040
บ้านท่าช้าง
เปิดใช้งาน
39
27010041
บ้านคลองสำอางค์
เปิดใช้งาน
40
27010042
บ้านคลองหมี
เปิดใช้งาน
41
27010043
บ้านสี่แยก
เปิดใช้งาน
42
27010044
อนุบาลวัดสระแก้ว
เปิดใช้งาน
43
27010045
บ้านเนินสะอาด
เปิดใช้งาน
44
27010048
บ้านทุ่งหินโคน
เปิดใช้งาน
45
27010049
บ้านแก่งสีเสียด
เปิดใช้งาน
46
27010050
ธรรมยานประยุต
เปิดใช้งาน
47
27010051
บ้านน้ำซับเจริญ
เปิดใช้งาน
48
27010052
บ้านทุ่งพลวง
เปิดใช้งาน
49
27010053
บ้านใหม่ถาวร
เปิดใช้งาน
50
27010054
บ้านเนินผาสุก
เปิดใช้งาน
51
27010055
บ้านคลองมะละกอ
เปิดใช้งาน
52
27010056
บ้านเขาข่า
เปิดใช้งาน
53
27010057
บ้านคลองคันฉอ
เปิดใช้งาน
54
27010058
บ้านหน้าสถานี
เปิดใช้งาน
55
27010059
บ้านโคกมะตูม
เปิดใช้งาน
56
27010060
บ้านคลองบุหรี่
เปิดใช้งาน
57
27010061
บ้านท่าแยก
เปิดใช้งาน
58
27010062
บ้านคลองไก่เถื่อน
เปิดใช้งาน
59
27010063
บ้านเขาตาง้อก
เปิดใช้งาน
60
27010064
ทับทิมสยาม05
เปิดใช้งาน
61
27010065
บ้านคลองหาด
เปิดใช้งาน
62
27010066
บ้านเขาดิน(คลองหาด)
เปิดใช้งาน
63
27010067
บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ
เปิดใช้งาน
64
27010068
อนุบาลคลองหาด
เปิดใช้งาน
65
27010069
บ้านเขาเลื่อม
เปิดใช้งาน
66
27010070
อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)
เปิดใช้งาน
67
27010071
บ้านวังวน
ไม่เปิดใช้งาน
68
27010072
บ้านวังยาง
เปิดใช้งาน
69
27010073
บ้านนาดี
เปิดใช้งาน
70
27010074
บ้านซับถาวร
เปิดใช้งาน
71
27010075
บ้านพรหมนิมิต
เปิดใช้งาน
72
27010076
บ้านวังปืน
เปิดใช้งาน
73
27010077
บ้านซับน้อย
เปิดใช้งาน
74
27010078
สามัคคีราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
75
27010079
สามัคคีสกุลอรุณวิทยา
เปิดใช้งาน
76
27010080
บ้านหินกอง
เปิดใช้งาน
77
27010081
มหาธิคุณวิทยา
เปิดใช้งาน
78
27010082
บ้านชุมทอง
เปิดใช้งาน
79
27010083
บ้านห้วยไคร้
เปิดใช้งาน
80
27010084
วัดคลองตาสูตรสามัคคี
ไม่เปิดใช้งาน
81
27010085
บ้านคลองหินปูน
ไม่เปิดใช้งาน
82
27010086
บ้านหนองสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
83
27010087
บ้านดอนดินแดง
เปิดใช้งาน
84
27010089
ชุมชนบ้านตาหลังใน
เปิดใช้งาน
85
27010090
บ้านท่าตาสี
เปิดใช้งาน
86
27010091
บ้านทัพหลวง
เปิดใช้งาน
87
27010092
บ้านหนองปรือ
เปิดใช้งาน
88
27010093
บ้านใหม่สระบุรี
เปิดใช้งาน
89
27010094
บ้านหนองผักหนาม
เปิดใช้งาน
90
27010095
บ้านหนองแก
เปิดใช้งาน
91
27010096
บ้านมหาเจริญ
เปิดใช้งาน
92
27010097
บ้านพรสวรรค์
เปิดใช้งาน
93
27010098
บ้านด่านชัยพัฒนา
เปิดใช้งาน
94
27010099
บ้านซับเจริญ
เปิดใช้งาน
95
27010100
บ้านเขาตะกรุบพัฒนา
เปิดใช้งาน
96
27010101
วังจระเข้
เปิดใช้งาน
97
27010102
บ้านคลองใหญ่
เปิดใช้งาน
98
27010103
บ้านแก่งสะเดา
เปิดใช้งาน
99
27010104
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6
เปิดใช้งาน
100
27010105
อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179
เปิดใช้งาน
101
27010106
วัดเกศแก้ว
เปิดใช้งาน
102
27010108
บ้านวังบูรพา
เปิดใช้งาน
103
27010109
บ้านวังแดง
เปิดใช้งาน
104
27010110
อนุบาลเขาฉกรรจ์
เปิดใช้งาน
105
27010111
บ้านนา(สามัคคีวิทยา)
เปิดใช้งาน
106
27010112
บ้านวังรี
เปิดใช้งาน
107
27010114
บ้านพรสวรรค์
เปิดใช้งาน
108
27010116
บ้านเขาสามสิบ
เปิดใช้งาน
109
27010117
วัดพวงนิมิต
เปิดใช้งาน
110
27010118
บ้านคลองสิบสาม
เปิดใช้งาน
111
27010119
บ้านพระเพลิง
เปิดใช้งาน
112
27010121
บ้านภูเงิน
ไม่เปิดใช้งาน
113
27010122
บ้านบึงพระราม
เปิดใช้งาน
114
27010123
บ้านหนองปักหลัก
เปิดใช้งาน
115
27010124
บ้านใหม่ไทรทอง
เปิดใช้งาน
116
27010125
บ้านท่าเต้น
เปิดใช้งาน
117
27010126
บ้านท่าผักชี
เปิดใช้งาน
118
27010127
บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
เปิดใช้งาน
119
27010128
บ้านคลองนางาม
เปิดใช้งาน
120
27010129
บ้านเขาน้อยสามัคคี
เปิดใช้งาน
121
27010130
บ้านคลองเจริญ
เปิดใช้งาน
122
27010131
บ้านหนองกะทะ
เปิดใช้งาน
123
27010132
บ้านซับมะนาว
เปิดใช้งาน
124
27010133
บ้านธารนพเก้า
เปิดใช้งาน
125
27010134
บ้านหนองหว้า
เปิดใช้งาน
126
27010135
บ้านคลองธรรมชาติ
เปิดใช้งาน
127
27010136
บ้านเขาดิน
เปิดใช้งาน
128
27010137
บ้านวังทอง
เปิดใช้งาน
129
27010138
บ้านเขาแหลม
เปิดใช้งาน
130
27010139
บ้านคลองยายอินทร์
เปิดใช้งาน
131
27010140
บ้านคลองอุดม
เปิดใช้งาน
132
27010141
บ้านวังดารา
เปิดใช้งาน
133
27010142
วังไผ่
เปิดใช้งาน
134
27010143
อนุบาลวังสมบูรณ์
เปิดใช้งาน
135
27010144
บ้านซับสิงโต
เปิดใช้งาน
136
27010145
บ้านไร่สามศรี
เปิดใช้งาน
137
27010146
บ้านคลองทราย
เปิดใช้งาน
138
27010147
บ้านวังใหม่
เปิดใช้งาน
139
27010148
ซับเกษมวังชุมทอง
เปิดใช้งาน
140
27010149
บ้านวังสำลี
เปิดใช้งาน
141
27010150
บ้านไพรจิตรวิทยา
เปิดใช้งาน
142
27010151
วังศรีทอง
เปิดใช้งาน
143
27010152
บ้านไทรทอง
เปิดใช้งาน
144
27010153
บ้านคลองเจริญสุข
เปิดใช้งาน
145
27010154
บ้านโคกน้อย
เปิดใช้งาน