ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 4


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
30040001
เปิดใช้งาน
2
30040002
เปิดใช้งาน
3
30040003
ไม่เปิดใช้งาน
4
30040004
เปิดใช้งาน
5
30040008
เปิดใช้งาน
6
30040009
เปิดใช้งาน
7
30040010
เปิดใช้งาน
8
30040011
เปิดใช้งาน
9
30040012
เปิดใช้งาน
10
30040013
เปิดใช้งาน
11
30040014
เปิดใช้งาน
12
30040015
เปิดใช้งาน
13
30040016
เปิดใช้งาน
14
30040018
เปิดใช้งาน
15
30040019
เปิดใช้งาน
16
30040020
เปิดใช้งาน
17
30040021
เปิดใช้งาน
18
30040022
เปิดใช้งาน
19
30040023
เปิดใช้งาน
20
30040024
เปิดใช้งาน
21
30040025
เปิดใช้งาน
22
30040026
เปิดใช้งาน
23
30040027
เปิดใช้งาน
24
30040028
เปิดใช้งาน
25
30040029
เปิดใช้งาน
26
30040030
เปิดใช้งาน
27
30040032
เปิดใช้งาน
28
30040033
เปิดใช้งาน
29
30040034
ไม่เปิดใช้งาน
30
30040035
เปิดใช้งาน
31
30040036
เปิดใช้งาน
32
30040037
เปิดใช้งาน
33
30040038
เปิดใช้งาน
34
30040039
เปิดใช้งาน
35
30040040
เปิดใช้งาน
36
30040042
เปิดใช้งาน
37
30040043
เปิดใช้งาน
38
30040044
เปิดใช้งาน
39
30040045
เปิดใช้งาน
40
30040046
เปิดใช้งาน
41
30040047
เปิดใช้งาน
42
30040049
เปิดใช้งาน
43
30040050
เปิดใช้งาน
44
30040051
เปิดใช้งาน
45
30040053
เปิดใช้งาน
46
30040054
เปิดใช้งาน
47
30040055
เปิดใช้งาน
48
30040056
เปิดใช้งาน
49
30040057
เปิดใช้งาน
50
30040058
เปิดใช้งาน
51
30040059
ไม่เปิดใช้งาน
52
30040060
เปิดใช้งาน
53
30040062
เปิดใช้งาน
54
30040064
เปิดใช้งาน
55
30040065
เปิดใช้งาน
56
30040066
เปิดใช้งาน
57
30040067
เปิดใช้งาน
58
30040068
เปิดใช้งาน
59
30040069
เปิดใช้งาน
60
30040070
เปิดใช้งาน
61
30040071
เปิดใช้งาน
62
30040072
เปิดใช้งาน
63
30040073
เปิดใช้งาน
64
30040074
เปิดใช้งาน
65
30040075
เปิดใช้งาน
66
30040076
เปิดใช้งาน
67
30040077
เปิดใช้งาน
68
30040078
เปิดใช้งาน
69
30040079
เปิดใช้งาน
70
30040080
เปิดใช้งาน
71
30040081
เปิดใช้งาน
72
30040082
เปิดใช้งาน
73
30040083
เปิดใช้งาน
74
30040084
เปิดใช้งาน
75
30040085
เปิดใช้งาน
76
30040086
เปิดใช้งาน
77
30040087
เปิดใช้งาน
78
30040088
เปิดใช้งาน
79
30040089
เปิดใช้งาน
80
30040090
เปิดใช้งาน
81
30040091
เปิดใช้งาน
82
30040092
เปิดใช้งาน
83
30040093
เปิดใช้งาน
84
30040094
เปิดใช้งาน
85
30040095
เปิดใช้งาน
86
30040096
เปิดใช้งาน
87
30040097
เปิดใช้งาน
88
30040098
เปิดใช้งาน
89
30040100
เปิดใช้งาน
90
30040101
เปิดใช้งาน
91
30040102
เปิดใช้งาน
92
30040103
เปิดใช้งาน
93
30040104
เปิดใช้งาน
94
30040105
เปิดใช้งาน
95
30040106
เปิดใช้งาน
96
30040107
เปิดใช้งาน
97
30040108
เปิดใช้งาน
98
30040109
เปิดใช้งาน
99
30040110
เปิดใช้งาน
100
30040111
เปิดใช้งาน
101
30040112
เปิดใช้งาน
102
30040113
เปิดใช้งาน
103
30040114
เปิดใช้งาน
104
30040115
ไม่เปิดใช้งาน
105
30040116
เปิดใช้งาน
106
30040117
เปิดใช้งาน
107
30040118
เปิดใช้งาน
108
30040119
เปิดใช้งาน
109
30040120
เปิดใช้งาน
110
30040121
เปิดใช้งาน
111
30040122
เปิดใช้งาน
112
30040123
เปิดใช้งาน
113
30040124
เปิดใช้งาน
114
30040125
เปิดใช้งาน
115
30040126
เปิดใช้งาน
116
30040128
เปิดใช้งาน
117
30040129
เปิดใช้งาน
118
30040130
เปิดใช้งาน
119
30040131
เปิดใช้งาน
120
30040132
เปิดใช้งาน
121
30040133
เปิดใช้งาน
122
30040134
เปิดใช้งาน
123
30040135
เปิดใช้งาน
124
30040136
เปิดใช้งาน
125
30040137
เปิดใช้งาน
126
30040138
ไม่เปิดใช้งาน
127
30040139
เปิดใช้งาน
128
30040140
เปิดใช้งาน
129
30040141
เปิดใช้งาน
130
30040142
เปิดใช้งาน
131
30040143
เปิดใช้งาน
132
30040144
เปิดใช้งาน
133
30040145
เปิดใช้งาน
134
30040147
เปิดใช้งาน
135
30040148
เปิดใช้งาน
136
30040149
เปิดใช้งาน
137
30040150
เปิดใช้งาน
138
30040151
เปิดใช้งาน
139
30040152
เปิดใช้งาน
140
30040153
เปิดใช้งาน
141
30040154
เปิดใช้งาน
142
30040155
เปิดใช้งาน
143
30040156
เปิดใช้งาน
144
30040157
เปิดใช้งาน
145
30040158
เปิดใช้งาน
146
30040159
เปิดใช้งาน
147
30040160
เปิดใช้งาน
148
30040161
เปิดใช้งาน
149
30040162
เปิดใช้งาน
150
30040163
เปิดใช้งาน
151
30040164
เปิดใช้งาน
152
30040165
เปิดใช้งาน
153
30040166
เปิดใช้งาน
154
30040167
เปิดใช้งาน
155
30040168
เปิดใช้งาน
156
30040169
เปิดใช้งาน
157
30040170
เปิดใช้งาน
158
30040171
เปิดใช้งาน
159
30040172
เปิดใช้งาน
160
30040173
เปิดใช้งาน
161
30040174
เปิดใช้งาน
162
30040175
เปิดใช้งาน
163
30040176
เปิดใช้งาน
164
30040177
เปิดใช้งาน
165
30040178
เปิดใช้งาน
166
30040179
เปิดใช้งาน
167
30040180
เปิดใช้งาน
168
30040181
เปิดใช้งาน
169
30040182
เปิดใช้งาน
170
30040183
เปิดใช้งาน
171
30040184
เปิดใช้งาน
172
30040185
เปิดใช้งาน
173
30040186
เปิดใช้งาน
174
30040187
เปิดใช้งาน
175
30040188
เปิดใช้งาน
176
30040189
ไม่เปิดใช้งาน
177
30040190
เปิดใช้งาน
178
30040191
เปิดใช้งาน
179
30040192
เปิดใช้งาน
180
30040193
เปิดใช้งาน
181
30040194
เปิดใช้งาน